Titlul I. Dispozitii generale

 Capitolul 1. Cadrul de reglementare

Art. 1

(1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv – educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natura administrativă, financiar – contabile şi de secretariat din cadrul SCOLII GIMNAZIALE Alunu, Valcea fiind elaborat în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1/2011, republicată şi cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.128/1997 referitoare la Statutul personalului didactic şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învaţămant Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin OMEN nr. 5079/ 31 august 2016, publicat in M. Of. nr. 720 / 19.09.2016 care reglementeaza organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, numite in continuare unitati de invatamant, in cadrul sistemului de invatamant din Romania, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si se aplica in toate unitatile de invatamant de stat, particular si confesional.

 Art. 2

(1) In baza prezentului Regulament, a actelor normative si/sau administrative cu caracter normativ care reglementeaza drepturile si obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei si ale personalului din unitatile de invatamant, precum si a contractelor colective de munca aplicabile, unitatile de invatamant isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare.

(2) Prezentul Regulament de Ordine Interioara contine prevederi  specifice Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea şi a structurilor arondate, referitoare la conditiile de acces in unitatea de invatamant pentru elevi, parinti, tutori sau sustinatori legali, cadre didactice si vizitatori.

(3)  Regulamentul de ordine interioara a fost supus spre dezbatere  de catre un colectiv de lucru in cadrul  cadrelor didactice in Consiliul Profesoral la care a participat personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic .

(4) Prezentul Regulament a fost supus hotararii Consiliului de Administratie.

(5) Dupa aprobare, prezentul regulament se inregistreaza la secretariat. Pentru aducerea la cunostinta personalului unitatii de invatamant, a parintilor si a elevilor, prezentul Regulament se afiseaza la avizier. Educatoarele/invatatorii/ profesorii pentru invatamantul prescolar/primar/profesorii diriginti au obligatia de a prezenta elevilor si parintilor Regulamentul, urmand ca personalul unitatii, parintii si tutorii sau sustinatorii legali sa isi asume, prin semnatura, faptul ca au fost informati referitor la prevederile acestuia.

(6) Respectarea prezentului regulament este obligatorie. Nerespectarea lui constituie abatere si se sanctioneaza conform prevederilor legale.

(7) Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant este revizuit anual, in termen de cel mult 45 de zile de la inceputul fiecarui an scolar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant se depun in scris si se inregistreaza la secretariatul unitatii, de catre organismele care au avizat/aprobat regulamentul in vigoare si vor fi supuse procedurilor de avizare si aprobare prevazute in prezentul Regulament.

(8) Regulamentul intern al unitatii de invatamant contine dispozitiile obligatorii prevazute la Art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si in contractele colective de munca aplicabile, si se aproba prin hotarare a Consiliului de administratie, dupa consultarea Organizatiilor Sindicale din unitatea noastra de invatamant.

Capitolul 2. Principii de organizare si finalitatile invatamantului preuniversitar ale Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea

 Art. 3

(1) Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea se organizeaza si functioneaza pe baza principiilor stabilite in conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Deciziile luate sunt  fundamentate deciziile pe dialog si consultare, promovand participarea parintilor la viata scolii, respectand dreptul la opinie al elevului si asigurand transparenta deciziilor si a rezultatelor, printr-o comunicare periodica, adecvata a acestora, in conformitate cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4

Organizarea si functionarea Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea se face independent de orice ingerinte politice sau religioase, in incinta acesteia fiind interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, organizarea si desfasurarea activitatilor de natura politica si prozelitism religios, precum si orice forma de activitate care incalca normele de conduita morala si convietuire sociala, care pun in pericol sanatatea si integritatea fizica si psihica a beneficiarilor primari ai educatiei si a personalului din unitate.

Titlul II. Organizarea unitatii de invatamant

CAPITOLUL I. Reteaua Scolara

 Art. 5

Scoala Gimnaziala Alunu si structurile arondate sunt autorizate sa functioneze si fac parte din reteaua scolara nationala, care se constituie in conformitate cu prevederile legale.

Art. 6

(1) Scoala Gimnaziala Alunu are personalitate juridica, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

(2) Elementele care definesc Scoala GimnazialaAlunu ca unitate cu personalitate juridica sunt:

 1. a) act de infiintare- hotarare a autoritatilor administratiei publice locale
 2. b) dispune de patrimoniu in proprietate publica /privata sau prin administrare/comodat/inchiriere (sediu, dotari corespunzatoare, adresa);
 3. c) cod de identitate fiscala (CIF);
 4. d) cont in Trezoreria Statului;
 5. e) stampila cu stema Romaniei, cu denumirea Ministerului Educatiei Nationale si cu denumirea exacta a unitatii de invatamant corespunzatoare nivelului maxim de invatamant scolarizat.

(3) Ca si unitate de invatamant cu personalitate juridica avem  conducere, personal si buget proprii, intocmim situatiile financiare, dispunem, in limitele si conditiile prevazute de lege, de autonomie institutionala si decizionala.

(4) Unitatile de invatamant fara personalitate juridica de pe raza comunei Alunu subordonate Scolii Gimnaziale, comuna Alunu, Valcea cu personalitate juridica, reprezentand un loc de desfasurare a activitatiii acesteia, sunt:Scoala Gimnaziala Coltesti, GPN Igoiu,  GPN Coltesti.

Art. 8

(1) Inspectoratele scolare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorial, dupa consultarea autoritatilor administratiei publice locale, circumscriptiile scolare ale unitatilor de invatamant care scolarizeaza grupe/clase din invatamantul prescolar, primar si gimnazial.

(2) Circumscriptia scolara este formata din totalitatea strazilor aflate in proximitatea unitatii de invatamant si arondate acesteia, in vederea scolarizarii prescolarilor/elevilor din invatamantul prescolar, primar si gimnazial.

(3) Unitatile de invatamant in cadrul carora functioneaza clase din invatamant obligatoriu sunt obligate sa scolarizeze in invatamantul primar si gimnazial, cu prioritate, in limita planului de scolarizare aprobat, elevii care au domiciliul in circumscriptia scolara a unitatii de invatamant respective. Inscrierea se face in urma unei solicitari scrise din partea parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

(4) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal are dreptul de a solicita scolarizarea copilului la o alta unitate scolara cu clase de invatamant primar sau gimnazial, decat cea la care domiciliul sau este arondat. Inscrierea se face in urma unei solicitari scrise din partea parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal si se aproba de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant la care se solicita inscrierea, in limita planului de scolarizare aprobat, dupa asigurarea scolarizarii elevilor din circumscriptia scolara a unitatii de invatamant respective. Prin exceptie, inscrierea in clasa pregatitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de Ministerul Educatiei Nationale.

(5) Unitatile de invatamant, pe baza documentelor furnizate de autoritatile locale si serviciul de evidenta a populatiei, au obligatia de a face, anual, recensamantul copiilor din circumscriptia scolara, care au varsta corespunzatoare pentru inscrierea in invatamantul preuniversitar (prescolar si primar).

Capitolul II. Organizarea programului scolar

Art. 9

(1) Anul scolar incepe la 1 septembrie si se incheie la 31 august din anul calendaristic urmator.

(2) Structura anului scolar, respectiv perioadele de desfasurare a cursurilor, a vacantelor si a sesiunilor de examene nationale se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(3) In situatii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitati naturale etc., cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata.

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, dupa caz:

 1. a) la nivelul scolii, la cererea directorului, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii, cu aprobarea inspectorului scolar general ;

(5) Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare pana la sfarsitul semestrului, respectiv al anului scolar, stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant si comunicate institutiei care a aprobat suspendarea cursurilor.

Art. 10

(1) In perioada vacantelor scolare gradinitele pot organiza, separat sau in colaborare, activitati educative cu copiii, in baza hotararii Consiliului de administratie.

Art. 11

 (1) Activitatea şcolară se desfăşoară de luni până vineri, după următorul program: la Scoala Gimnaziala Alunu, cursurile se desfasoara in intervalul orar 8-14.00;la Scoala Gimnaziala Coltesti, cursurile se desfasoara in intervalul orar 8-11.50 pentru ciclul primar,respectiv 12-18.00 pentru ciclul gimnazial .

(2) In invatamantul primar, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauza de 10 minute, dupa fiecare ora si o pauza de 15 de minute, dupa cea de-a doua ora de curs, iar in ultimele cinci minute ale fiecarei ore, invatatorii organizeaza activitati de tip recreativ.

La clasa pregatitoare si la clasa I, activitatile de predare-invatare-evaluare acopera 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activitatilor liber-alese, recreative.

(3) Pentru clasele din invatamantul gimnazial,  ora de curs este de 50 de minute, cu o pauza de 10 minute dupa fiecare ora; dupa a doua ora de curs, se fixeaza pauza de 15 minute.

(4) In situatii speciale si pe o perioada determinata, durata orelor de curs si a pauzelor poate fi modificata, la propunerea motivata a directorului, prin hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu informarea inspectoratului scolar.

Capitolul 3. Formatiunile de studiu

Art. 13

(1)In unitatea noastra  de invatamant, formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu si se constituie, la propunerea directorului, prin hotarare a consiliului de administratie, conform prevederilor legale.

(2)Efectivele formatiunilor de studiu in invatamantul preuniversitar din Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea se constituie conform prevederilor legale.

(3) Şcoala  Gimnaziala Alunu, Valcea este organizată astfel:

Şcoala Gimnaziala Alunu, Valcea – 9 clase de învăţământ primar şi gimnazial

-Invăţământ primar

– clasa pregatitoare – 1

– clasa I – 1

– clasa a II – a – 1

– clasa a III – a – 1

– clasa a IV – a – 1

-Invăţământ gimnazial

– clasa a V-a – 1

– clasa a VI-a –1

– clasa a VII-a – 1

– clasa a VIII-a – 1

Structura Scoala Gimnaziala Coltesti-8 clase de invatamant primar si gimnazial

-Invăţământ primar

– clasa pregatitoare + clasa I(simultan) – 1

– clasa a II – a – 1

– clasa a III – a – 1

– clasa a IV – a – 1

-Invăţământ gimnazial

– clasa a V-a – 1

– clasa a VI-a –1

– clasa a VII-a – 1

– clasa a VIII-a – 1

Structura GPN Igoiu-    2 grupe prescolari

Structura GPN Coltesti-2 grupe prescolari

(4) In situatii exceptionale, pe baza unei justificari corespunzatoare  Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea poate organiza formatiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar. In aceasta situatie, consiliul de administratie are posibilitatea de a consulta si consiliul clasei, in vederea luarii deciziei.

(5) Ministerul Educatiei Nationale stabileste, prin reglementari specifice, disciplinele de invatamant/modulele la care predarea se face pe grupe de elevi.

 Art. 14

(1)Pentru fiecare copil/elev/tanar cu dizabilitati grave/profunde/severe/asociate orientati de catre Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala / Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala pentru invatamantul de masa, efectivele existente ale claselor se diminueaza cu trei copii/elevi/tineri.

Art.15

(1) La inscrierea in invatamantul gimnazial, se asigura, de regula, continuitatea studiului limbilor moderne, tinand cont de oferta educationala a scolii noastre.

(2) Conducerea  Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea va alcatui, de regula, formatiunile de studiu astfel incat elevii din aceeasi clasa sa studieze aceleasi limbi straine.

(3) In situatii bine specificate, la solicitarea scrisa a parintilor si a elevilor, directorul poate efectua modificari in studierea limbilor moderne, prin inversarea ordinii de studiere a celor doua limbi sau chiar prin schimbarea lor.

Titlul III. Managementul unitatii de invatamant

 Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 16

(1) Managementul Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea  este asigurat in conformitate cu prevederile legale.

(2) Unitatea noastra de invatamant cu personalitate juridica este condusa de consiliul de administratie si director;

(3) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, conducerea unitatii noastre de invatamant se consulta, dupa caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizatiile sindicale, consiliul reprezentativ al parintilor/asociatia parintilor, consiliul scolar al elevilor, autoritatile administratiei publice locale, precum si cu reprezentantii agentilor economici implicati in sustinerea invatamantului.

Art. 17

Consultanta si asistenta juridica pentru unitatea noastra  se asigura, la cererea directorului, de catre ISJ Valcea, prin consilierul juridic.

Capitolul 2. Consiliul de administratie

Art. 18

(1) Consiliul de administratie este organ de conducere al Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea.

(2) Consiliul de administratie se organizeaza si functioneaza conform Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(3) Directorul Scolii Gimnaziale Alunu este presedintele consiliului de administratie.

Art. 19

(1) La sedintele consiliului de administratie participa de drept, reprezentantii sindicali, cu statut de observatori.

(2) Presedintele consiliului de administratie are obligatia de a convoca reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de scoala la toate sedintele consiliului de administratie. Membrii consiliului de administratie, observatorii si invitatii sunt convocati cu cel putin 72 de ore inainte de inceperea sedintei ordinare, comunicandu-li-se ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi discutate. In cazul sedintelor extraordinare, convocarea se face cu cel putin 24 de ore inainte. Procedura de convocare se considera indeplinita daca s-a realizat prin unul din urmatoarele mijloace: posta, fax, e-mail sau sub semnatura.

Capitolul 3. Directorul

Art. 19

(1) Directorul exercita conducerea executiva a Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea , in conformitate cu atributiile conferite de legislatia in vigoare, cu hotararile consiliului de administratie al unitatii noastre de invatamant, cu prevederile prezentului regulament.

(2) Functia de director se ocupa, conform legii, prin concurs public, sustinut de catre cadre didactice titulare, membre ale corpului national de experti in management educational. Concursul pentru ocuparea functiei de director se organizeaza conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(3) Pentru asigurarea finantarii de baza, a finantarii complementare si a finantarii suplimentare, directorul incheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unitatii administrativ- teritoriale Alunu.

(4) Directorul Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea incheie contract de management educational cu inspectorul scolar general al judetului Valcea.

(5) Pe perioada exercitarii mandatului, directorul nu poate detine, conform legii, functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national.

(6) Directorul unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a consiliului de administratie al inspectoratului scolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. In aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar. Rezultatele auditului se analizeaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. In functie de hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a directorului unitatii de invatamant.

(7) In cazul vacantarii functiei de director din Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea, conducerea interimara este asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, de un cadru didactic titular, numit prin detasare in interesul invatamantului, prin decizia inspectorului scolar general, in baza hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar, cu posibilitatea consultarii Consiliului profesoral si cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Art. 20

(1) In exercitarea functiei de conducere executiva, directorul are urmatoarele atributii:

 1. a) este reprezentantul legal a scolii si realizeaza conducerea executiva a acesteia;
 2. b) organizeaza intreaga activitate educationala;
 3. c) organizeaza si este direct responsabil de aplicarea legislatiei in vigoare, la nivelul Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea;
 4. d) asigura managementul strategic al Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, dupa consultarea partenerilor sociali si a reprezentantilor parintilor si elevilor;
 5. e) asigura managementul operational al Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea;
 6. f) asigura corelarea obiectivelor specifice unitatii noastre cu cele stabilite la nivel national si local;
 7. g) coordoneaza procesul de obtinere a autorizatiilor si avizelor legale necesare functionarii scolii;
 8. h) asigura aplicarea si respectarea normelor de sanatate si securitate in munca;
 9. i) prezinta, anual, un raport asupra calitatii educatiei in unitatea noastra de invatamant pe care o conduce, intocmit de Comisia de evaluare si asigurare a calitatii; raportul, aprobat de consiliul de administratie, este prezentat in fata Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al parintilor/asociatiei de parinti si este adus la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului scolar.

(2) In exercitarea functiei de ordonator de credite directorul Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea are urmatoarele atributii:

 1. a) propune in consiliul de administratie, spre aprobare, proiectul de buget si raportul de executie bugetara,
 2. b) raspunde de incadrarea in bugetul aprobat al unitatii de invatamant;
 3. c) se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 4. d) raspunde de realizarea, utilizarea, pastrarea, completarea si modernizarea bazei materiale a unitatii noastre de invatamant.

(3) In exercitarea functiei de angajator, directorul are urmatoarele atributii:

 1. a) angajeaza personalul din unitate prin incheierea contractului individual de munca;
 2. b) intocmeste, conform legii, fisele posturilor pentru personalul din subordine; raspunde de angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului din unitate, precum si de selectia personalului nedidactic;
 3. c) propune consiliului de administratie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului;
 4. d) indeplineste atributiile prevazute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si de alte acte normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale.

(4) Alte atributii ale directorului Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea sunt:

 1. a) propune inspectoratului scolar, spre aprobare, proiectul planului de scolarizare, avizat de consiliului de administratie;
 2. b) coordoneaza activitatea de elaborare a ofertei educationale a unitatii de invatamant si o propune spre aprobare consiliului de administratie;
 3. c) coordoneaza si raspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul national de indicatori pentru educatie, pe care le transmite inspectoratului scolar al judetului Valcea si raspunde de introducerea datelor in Sistemul de Informatii Integrat al Invatamantului din Romania (SIIIR);
 4. d) propune consiliului de administratie, spre aprobare, Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;
 5. e) coordoneaza efectuarea anuala a recensamantului copiilor/elevilor din circumscriptia scolara, in cazul unitatilor de invatamant prescolar, primar si gimnazial;
 6. f) stabileste componenta formatiunilor de studiu in baza hotararii consiliului de administratie;
 7. g) elaboreaza proiectul de incadrare cu personal didactic de predare, precum si schema de personal didactic auxiliar si nedidactic si le supune, spre aprobare, consiliului de administratie;
 8. h) numeste, dupa consultarea consiliului profesoral, in baza hotararii consiliului de administratie, profesorii diriginti la clase, precum si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare;
 9. i) numeste cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atributiile profesorului diriginte, in conditiile in care acesta este indisponibil pentru o perioada de timp, din motive obiective;
 10. j) numeste, in baza hotararii consiliului de administratie, coordonatorii structurilor care apartin de unitatea noastra de invatamant cu personalitate juridica, din randul cadrelor didactice – de regula, titulare – care isi desfasoara activitatea in structurile respective;
 11. k) stabileste, prin decizie, componenta catedrelor si comisiilor din cadrul unitatii de invatamant, in baza hotararii consiliului de administratie;
 12. l) coordoneaza comisia de intocmire a orarului si il propune spre aprobare consiliului de administratie;
 13. m) aproba graficul serviciului pe scoala al personalului didactic si al elevilor; atributiile acestora sunt precizate in regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant;
 14. n) propune consiliului de administratie, spre aprobare, Calendarul activitatilor educative al unitatii de invatamant;
 15. o) aproba graficul desfasurarii lucrarilor scrise semestriale;
 16. p) aproba, prin decizie, regulamentele de functionare ale cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de invatamant in baza hotararii consiliului de administratie;
 17. q) elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de indrumare, control si evaluare a tuturor activitatilor, care se desfasoara in unitatea de invatamant si le supune spre aprobare consiliului de administratie;
 18. r) asigura, prin sefii catedrelor si responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de invatamant, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;
 19. s) controleaza, cu sprijinul sefilor de catedra /responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistentate la ore si prin participari la diverse activitati educative extracurriculare si extrascolare;
 20. t) monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului din unitate;
 21. u) monitorizeaza activitatea cadrelor didactice debutante si sprijina integrarea acestora in colectivul unitatii de invatamant;
 22. v) aproba asistenta la orele de curs sau la activitati educative scolare/extrascolare, a sefilor de catedra /responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 23. w) consemneaza zilnic in condica de prezenta absentele si intarzierile la orele de curs ale personalului didactic de predare si instruire practica, precum si intarzierile personalului didactic auxiliar si nedidactic, de la programul de lucru;
 24. x) isi asuma, alaturi de consiliul de administratie, raspunderea publica pentru performantatele unitatii de invatamant pe care o conduce;
 25. y) numeste si controleaza personalul care raspunde de sigiliul unitatii de invatamant;
 26. z) asigura arhivarea documentelor oficiale si scolare:
 27. aa) raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii; raspunde de intocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea documentelor de evidenta scolara;
 28. bb) aproba vizitarea unitatii de invatamant, de catre persoane din afara unitatii, inclusiv de catre reprezentanti ai mass-media. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de indrumare si control asupra unitatilor de invatamant, precum si persoanele care participa la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant.

(5) Directorul indeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie, potrivit legii, precum si orice alte atributii rezultand din prevederile legale in vigoare si contractele colective de munca aplicabile.

(6) Pentru realizarea atributiilor sale, directorul se consulta cu reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivelul  Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea.

(7) In lipsa, directorul are obligatia de a delega atributiile catre  directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administratie. Neindeplinirea acestei obligatii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii.

Art. 22

In exercitarea atributiilor si a responsabilitatilor stabilite in conformitate cu prevederile Art. 21, directorul emite decizii si note de serviciu.

Directorul este presedintele consiliului profesoral si prezideaza sedintele acestuia.

 Art. 23

(1) Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre inspectorul scolar general.

Titlul IV. Personalul unitatilor de invatamant

 Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 39

(1) In cadrul Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare , didactic auxiliar si personal nedidactic.

(2) Selectia personalului didactic si a celui nedidactic din unitatea noastra de invatamant se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic in unitatea noastra de invatamant cu personalitate juridica se realizeaza prin incheierea contractului individual de munca cu unitatea noastra de invatamant, prin reprezentantul sau legal.

Art. 40

(1) Competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile personalului din Scoala Gimnaziala Alunu sunt cele reglementate de legislatia in vigoare.

(2) Personalul din Scoala Gimnaziala Alunu trebuie sa indeplineasca conditiile de studii cerute pentru postul ocupat si sa fie apt din punct de vedere medical.

(3) Personalul din Scoala Gimnaziala Alunu trebuie sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile pe care trebuie sa le transmita elevilor, o vestimentatie decenta si un comportament responsabil.

(4) Personalului din Scoala Gimnaziala Alunu ii este interzis sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia.

(5) Personalului din Scoala Gimnaziala Alunu ii este interzis sa aplice pedepse corporale, precum si sa agreseze verbal, fizic sau emotional elevii si/sau colegii.

(6) Personalul din Scoala Gimnaziala Alunu are obligatia de a veghea la siguranta elevilor, in incinta unitatii de invatamant unde isi desfasoara cursurile, pe parcursul desfasurarii programului scolar si a activitatilor extracurriculare/extrascolare.

(7) Personalul din Scoala Gimnaziala Alunu are obligatia sa sesizeze, dupa caz, institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu orice incalcari ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv in legatura cu aspecte care ii afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica.

Art. 41

(1) Structura de personal si organizarea acestuia se stabilesc prin organigrama, prin statele de functii si prin proiectul de incadrare ale Scolii Gimnaziale Alunu.

(2) Prin organigrama unitatii se stabilesc: structura de conducere si ierarhia interna, organismele consultative, catedrele, comisiile si celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri functionale prevazute de legislatia in vigoare.

(3) Organigrama se propune de catre directorul Scolii Gimnaziale Alunu la inceputul fiecarui an scolar, se aproba de catre consiliul de administratie si se inregistreaza ca document oficial la secretariatul  Scolii Gimnaziale Alunu.

Art. 42

(2) La nivelul structurilor arondate unitatii noastre de invatamant cu personalitate juridica se pot constitui colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant, acestea sunt integrate in organismele corespunzatoare de la nivelul unitatii noastre  de invatamant.

Art. 43

Personalul didactic de predare este organizat in catedre/comisii metodice si in colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, in conformitate cu normele legale in vigoare si cu prevederile prezentului regulament.

Art. 44

Personalul didactic auxiliar este organizat in compartimente de specialitate care se afla in subordinea directorului, in conformitate cu organigrama unitatii de invatamant.

Art. 45

La nivelul Scolii Gimnaziale Alunu functioneaza urmatoarele compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, potrivit legislatiei in vigoare.

Capitolul 2. Personalul didactic

Art. 46

Personalul didactic are drepturile si obligatiile prevazute de legislatia in vigoare si de contractele colective de munca aplicabile: Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare , ale contractelor colective de munca aplicabile,conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare si Legii 127 privind Statutul Personalului Didactic.

Art. 47

Pentru incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica de conducere, de predare  sau intr-o functie didactica auxiliara, personalul didactic are obligatia sa prezinte un certificat medical, eliberat de Ministerul Sanatatii.

Art.48

(1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare in domeniul managementului educational, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul national de experti in management educational, iar procedura si criteriile de selectie se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(2) Personalul didactic are obligatia de a participa la activitati de formare continua, in conditiile legii.

Art. 49

Se interzice personalului didactic de predare sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentantii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sanctioneaza conform legii.

Art. 50

1.In Scoala Gimnaziala Alunu se organizeaza permanent, pe durata desfasurarii cursurilor, serviciul pe scoala al cadrelor didactice. Numarul si atributiile profesorilor de serviciu se vor stabili in functie de dimensiunea perimetrului scolar, de numarul elevilor si de activitatile specifice care se organizeaza in unitatea de invatamant.

2.Profesorul/invatatorul de serviciu va fi prezent in scoala cu cel putin jumatate de ora inainte de inceperea cursurilor si isi va incheia serviciul la ora 14,00,respectiv ora 18.00 pentru structura. Atributiile profesorului de serviciu se gasesc in Anexa 1.

3.Graficul profesorilor de serviciu va fi intocmit la inceputul fiecarui an scolar de catre o comisie formata din 3 membri.

4.Dupa terminarea cursurilor,elevii vor fi insotiti in timpul transportului cu microbuzul scolar de catre gardianul care asigura transportul in siguranta al elevilor ,iar de la coborarea din microbuz,in statiile stabilite de comun acord si aprobate prin hotararea Consiliului de Administratie , responsabilitatea revine in totalitate parintilor/tutorilor legali ai acestora.

Capitolul 3. Personalul nedidactic

Art. 51

(1) Personalul nedidactic isi desfasoara activitatea in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si ale contractelor colective de munca aplicabile,conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare.

(2) Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din unitate sunt coordonate de director. Consiliul de administratie al scolii aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatele concursului.

(3) Angajarea personalului nedidactic in unitatea noastra de invatamant se face de catre director, cu aprobarea consiliului de administratie, prin incheierea contractului individual de munca.

Art. 52

(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonata de director.

(2) Programul personalului nedidactic se stabileste potrivit nevoilor scolii si se aproba de catre directorul scolii.

(3) Se stabilesc sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire. In functie de nevoile scolii, directorul poate solicita  schimbarea acestor sectoare.

(4) Scoala nu poate folosi personalul nedidactic in alte activitati decat cele necesare scolii.

(5) Personalul nedidactic  trebuie sa se ingrijeasca, in limita competentelor, de verificarea periodica a elementelor bazei materiale a unitatii noastre de invatamant, in vederea asigurarii securitatii copiilor/elevilor/personalului din unitate.

Capitolul 4. Evaluarea personalului din unitatile de invatamant

Art. 53

(1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislatiei in vigoare.

(2) In conformitate cu prevederile legale, ISJ Valcea realizeaza auditarea periodica a resursei umane din Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea, in baza metodologiilor specifice.

Art. 54

(1)Evaluarea personalului didactic se realizeaza in baza fisei de evaluare adusa la cunostinta la inceputul anului scolar;

(2)Evaluarea personalului nedidactic se face la sfarsitul anului calendaristic conform prevederilor legale si ale regulamentului intern, in baza fisei postului.

Capitolul 5. Raspunderea disciplinara a personalului din Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea

Art. 55

Personalul didactic raspunde disciplinar conform Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 56

Personalul nedidactic raspunde disciplinar in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Titlul V. Organisme functionale si responsabilitati ale cadrelor didactice

 Capitolul 1. Organisme functionale la nivelul Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea

 Art. 57

(1) Totalitatea cadrelor didactice din Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea constituie Consiliul profesoral al scolii. Presedintele consiliului profesoral este directorul.

(2) Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

(3) Cadrele didactice au dreptul sa participe la toate sedintele Consiliilor profesorale din scoala unde isi desfasoara activitatea, obligatia principala fiind de a participa la sedintele Consiliului profesoral din scoala daca au norme de baza in cadrul ei . Absenta nemotivata de la sedintele la unitatea la care a declarat ca are norma de baza se considera abatere disciplinara.

(4) Consiliul profesoral se intruneste legal in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor.

(5) Hotararile se adopta prin vot deschis sau secret, cu cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor consiliului profesoral si sunt obligatorii pentru personalul unitatii de invatamant, precum si pentru beneficiarii primari ai educatiei. Modalitatea de vot se stabileste la inceputul sedintei.

(6) Directorul unitatii noastre de invatamant numeste, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, in baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atributia de a redacta lizibil si inteligibil procesele-verbale ale sedintelor consiliului profesoral.

(7) La sedintele consiliului profesoral, directorul poate invita, in functie de tematica dezbatuta, reprezentanti desemnati ai parintilor, ai autoritatilor administratiei publice locale si ai partenerilor sociali.

(8) La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului profesoral, toti membrii si invitatii au obligatia sa semneze procesul-verbal de sedinta.

(9) Procesele-verbale se scriu in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, caruia i se aloca numar de inregistrare si i se numeroteaza paginile. Pe ultima pagina, directorul unitatii noastre de invatamant semneaza pentru certificarea numarului paginilor registrului si aplica stampila unitatii de invatamant.

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este insotit, in mod obligatoriu, de un dosar care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.), numerotate si indosariate pentru fiecare sedinta. Registrul si dosarul se pastreaza intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la secretarul si la directorul unitatii noastre de invatamant.

Art. 58

Consiliul profesoral are urmatoarele atributii:

(a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic;

(b) analizeaza si dezbate raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea noastra de invatamant;

(c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administratie care provin din randurile personalului didactic;

(d) dezbate, avizeaza si propune consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare institutionala a scolii;

(e) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum si eventuale completari sau modificari ale acestora;

(f) aproba componenta nominala a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea noastra de invatamant;

(g) valideaza raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentata de fiecare invatator/institutor/profesor de invatamant primar/diriginte, precum si situatia scolara dupa incheierea sesiunii de amanari, diferente si corigente;

(h) hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicat elevilor care savarsesc abateri;

(i) propune acordarea recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al unitatii noastre de invatamant, conform reglementarilor in vigoare;

(j) valideaza notele la purtare mai mici decat 7, precum si calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din invatamantul primar;

(k) propune consiliului de administratie curriculumul la decizia scolii;

(l) valideaza oferta de curriculum la decizia scolii pentru anul scolar urmator, aprobat de consiliul de administratie;

(m) avizeaza proiectul planului de scolarizare;

(n) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic din cadrul scolii, in baza carora se stabileste calificativul anual;

(o) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic si didactic auxiliar, care solicita acordarea gradatiei de merit sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatiii desfasurate de acesta;

(p) propune consiliului de administratie programele de formare continua si dezvoltare profesionala a cadrelor didactice;

(q) dezbate si avizeaza regulamentul de organizare si functionare al unitatii noastre de invatamant;

(r) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei Nationale, a ISJ Valcea sau din proprie initiativa, proiecte de acte normative si/sau administrative cu caracter normativ, care reglementeaza activitatea instructiv-educativa, formuleaza propuneri de modificare sau de completare a acestora;

(s) dezbate probleme legate de continutul sau organizarea activitatiii instructiv-educative din unitatea noastra de invatamant; propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic;

(t) alege, prin vot , cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, in conditiile legii;

(u) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie, rezultand din legislatia in vigoare si din contractele colective de munca aplicabile;

(v) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant, conform legii.

Art. 59

Documentele consiliului profesoral sunt:

 1. tematica si graficul sedintelor consiliului profesoral;
 2. convocatoare ale consiliului profesoral;
 3. c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, insotit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.

Sectiunea 2. Consiliul clasei

Art. 60

(1) Consiliul clasei functioneaza atat in invatamantul primar, cat si in cel gimnazial si este constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de parinti al clasei si, pentru toate clasele, cu exceptia celor din invatamantul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective.

(2) Presedintele consiliului clasei este invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar, respectiv profesorul diriginte, in cazul invatamantului gimnazial.

(3) Consiliul clasei se intruneste cel putin o data pe semestru. El se poate intalni ori de cate ori situatia o impune, la solicitarea invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentantilor parintilor si ai elevilor.

Art. 61

Consiliul clasei isi desfasoara activitatea la nivelul fiecarei clase, avand urmatoarele obiective:

(a) armonizarea activitatilor didactice cu nevoile educationale ale elevilor si cu asteptarile parintilor;

(b) evaluarea corecta a progresului scolar si comportamental al elevilor;

(c) coordonarea interventiilor multiple ale echipei pedagogice, in vederea optimizarii rezultatelor elevilor, in sensul atingerii obiectivelor educationale, stabilite pentru colectivul clasei;

(d) stabilirea si punerea in aplicare a modalitatilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de invatare;

(e) organizarea de activitati suplimentare pentru elevii capabili de performantate scolare inalte.

Art. 62

Consiliul clasei are urmatoarele atributii:

(a) analizeaza semestrial progresul scolar si comportamentul fiecarui elev;

(b) stabileste masuri de asistenta educationala, atat pentru elevii cu probleme de invatare sau de comportament, cat si pentru elevii cu rezultate deosebite;

(c) stabileste notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, in functie de comportamentul acestora in unitatea noastra de invatamant si in afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decat 7,00 si a calificativelor „suficient” si „insuficient”, pentru invatamantul primar;

(d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

(e) participa la intalniri cu parintii si elevii ori de cate ori este nevoie, la solicitarea invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte sau a cel putin 1/3 dintre parintii elevilor clasei;

(f) propune invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte, din proprie initiativa sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, dupa caz, sanctiunile disciplinare prevazute pentru elevi, in conformitate cu legislatia in vigoare;

Art. 63

(1) Hotararile consiliului clasei se adopta cu votul a jumatate plus 1 din totalul membrilor, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul acestora.

(2) Hotararile adoptate in sedintele consiliului clasei se inregistreaza in registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este insotit in mod obligatoriu, de dosarul care contine anexele proceselor-verbale.

(3) Mediile la purtare mai mici decat 7,00 sunt propuse spre avizare de catre profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumatate plus 1 din totalul membrilor, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt inaintate spre aprobare consiliului profesoral.

Art. 64

Documentele consiliului clasei sunt:

 1. tematica si graficul sedintelor consiliului clasei;
 2. convocatoare ale consiliului profesoral;
 3. c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, insotit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Sectiunea 3. Catedrele/comisiile metodice

Art. 65

(1) In cadrul unei unitati noastre de invatamant, comisiile metodice se constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline inrudite sau pe arii curriculare.

(2) In invatamantul primar, comisiile metodice se constituie  pe nivel de invatamant.

(3) Activitatea comisiei metodice este coordonata de seful catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, ales prin vot de catre membrii catedrei/comisiei.

(4) Sedintele comisiei metodice se tin lunar sau de cate ori directorul ori membrii comisiei metodice considera ca este necesar. Sedintele se desfasoara dupa o tematica elaborata la nivelul catedrei, sub indrumarea responsabilului comisiei metodice, si aprobata de directorul scolii.

Art. 66

Atributiile comisiilor metodice sunt urmatoarele:

 1. a) stabileste modalitatile concrete de implementare a curriculumului national, adecvate specificului unitatii noastre de invatamant si nevoilor educationale ale elevilor, in vederea realizarii potentialului maxim al acestora si atingerii standardelor nationale;
 2. b) elaboreaza oferta de curriculum la decizia scolii si o propune spre dezbatere consiliului profesoral;
 3. c) elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale, menite sa conduca la atingerea obiectivelor educationale asumate si la progresul scolar al elevilor;
 4. d) consiliaza cadrele didactice debutante, in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor semestriale;
 5. e) elaboreaza instrumente de evaluare si notare;
 6. f) analizeaza periodic performantatele scolare ale elevilor;
 7. g) monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective;in acest sens,personalul didactic de predare si instruire practica are obligatia de a completa condica de prezenta,inclusiv cu tema orei de curs;
 8. h) organizeaza, in functie de situatia concreta din unitatea noastra de invatamant, activitati de pregatire speciala a elevilor cu ritm lent de invatare, ori pentru examene/evaluari si concursuri scolare;
 9. i) organizeaza activitati de formare continue si de cercetare – actiuni specifice unitatii noastre de invatamant, lectii demonstrative, schimburi de experienta etc.;
 10. j) implementeaza standardele de calitate specifice;
 11. k) realizeaza si implementeaza proceduri de imbunatatire a calitatii activitatiii didactice.

l)propun ,la inceputul anului scolar ,cadrele didactice care predau la fiecare formatiune de studiu;

m)orice alte atributii decurgand din legislatia in vigoare si din regulamentul de organizare si functionare al unitatii;

Art. 67

Atributiile  responsabilului comisiei metodice sunt urmatoarele:

 1. a) organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a comisiei metodice (intocmeste planul managerial al catedrei, coordoneaza realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, elaboreaza rapoarte si analize, propune planuri de obtinere a performantatelor si planuri remediale, dupa consultarea cu membrii comisiei metodice, precum si alte documente stabilite prin regulamentul intern, intocmeste si completeaza dosarul comisiei);
 2. b) stabileste atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al catedrei/comisiei metodice; atributia de responsabilul comisiei metodice este stipulata in fisa postului didactic;

c)evalueaza,pe baza unor criterii de performanta stabilite la nivelul unitatii de invatamant ,in conformitate cu reglementarile legale in vigoare,activitatea fiecarui membru al comisiei metodice;

d)propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;

 1. e) efectueaza asistente la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului;
 2. f) elaboreaza, semestrial si lunar, la cererea directorului, informari asupra activitatii comisiei metodice, pe care o prezinta in consiliul profesoral;
 3. g) indeplineste orice alte atributii stabilite de consiliul de administratie.

Capitolul 2. Responsabilitati ale personalului didactic in Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea

 Sectiunea 1. Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare

Art. 68

(1) Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, este, de regula, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral si aprobat de catre Consiliul de Administratie.

(2) Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare coordoneaza activitatea educativa din scoala, initiaza, organizeaza si desfasoara activitati extrascolare si extracurriculare la nivelul unitatii noastre de invatamant, in colaborare cu seful comisiei dirigintilor, cu responsabilul comisiei de invatamant primar, cu consiliul reprezentativ al parintilor pe scoala/asociatia de parinti, cu reprezentanti ai consiliului elevilor, cu consilierul scolar si cu partenerii guvernamentali si neguvernamentali.

(3) Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare isi desfasoara

activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educatiei Nationale privind educatia formala si non-formala.

(4) Directorul unitatii de invatamant stabileste atributiile Coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare.

(5) Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 69

Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare are urmatoarele atributii:

 1. a) coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza activitatea educativa nonformala din scoala;
 2. b) avizeaza planificarea activitatilor din cadrul programului activitatilor educative ale clasei;
 3. c) elaboreaza programul/calendarul activitatilor educative scolare si extrascolare proprii, in conformitate cu planul de dezvoltare institutional, cu directiile stabilite de catre inspectoratele scolare si Ministerul Educatiei Nationale, in urma consultarii parintilor si a elevilor.
 4. d) elaboreaza, propune si implementeaza proiecte si programe educative de interventie si prevenire a absenteismului, a abandonului scolar, a violentei, a delincventei juvenile, precum si programe pentru dezvoltarea abilitatilor de viata, de educatie civica, promovarea sanatatii, programe culturale, ecologice, sportive si turistice, educatie rutiera, protectie civila;
 5. e) identifica tipurile de activitati educative extrascolare care corespund nevoilor elevilor, precum si posibilitatile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari si secundari ai educatiei;
 6. f) analizeaza, semestrial, impreuna cu alte comisii existente la nivelul unitatii de invatamant, situatia disciplinara a elevilor si situatia frecventei acestora la orele de curs;
 7. g) prezinta directorului unitatii de invatamant rapoarte privind activitatea educativa si rezultatele acesteia;
 8. h) disemineaza informatiile privind activitatile educative derulate in scoala;
 9. i) faciliteaza implicarea parintilor si a partenerilor educationali in activitatile educative;
 10. j) elaboreaza tematici si propune forme de desfasurare a consultatiilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali pe teme educative;
 11. k) propune/elaboreaza instrumente de evaluare a activitatii educative nonformale desfasurate la nivelul scolii;
 12. l) faciliteaza vizite de studii pentru elevi, in tara si strainatate, desfasurate in cadrul programelor de parteneriat educational.

Art. 70

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare contine:

 1. a) oferta educationala a unitatii de invatamant in domeniul activitatii educative extrascolare;
 2. b) planul anual si semestrial al activitatiii educative extrascolare;
 3. c) planificarea calendaristica a activitatilor educative extrascolare, inclusiv in perioada vacantelor scolare;
 4. d) programe de parteneriat pentru realizarea de activitati educative extrascolare;
 5. e) programe educative de preventie si interventie;
 6. f) modalitati de monitorizare si evaluare a activitatiii educative extrascolare a elevilor;
 7. g) masuri de optimizare a ofertei educative extrascolare;
 8. h) rapoarte de activitate semestriale si anuale;
 9. i) documente care reglementeaza activitatea extrascolara, in format letric sau electronic, transmise de inspectoratul scolar si Ministerul Educatiei Nationale, privind activitatea educativ extrascolara.

Art. 71

(1) Inspectoratele scolare vor stabili o zi metodica pentru coordonatorii pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare.

(2) Activitatea desfasurata de coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare se regaseste in raportul anual de activitate, prezentat in consiliul de administratie. Activitatea educativa scolara si extrascolara este parte a planului de dezvoltare institutional a unitatii de invatamant.

Sectiunea 2. Profesorul diriginte

Art. 72

(1) Coordonarea activitatiii claselor de elevi din invatamantul primarsi gimnazial, se realizeaza prin profesorii diriginti.

(2) Un cadru didactic poate indeplini atributiile de profesor diriginte, la o singura clasa.

(3) In cazul invatamantului primar, atributiile dirigintelui revin invatatorului/institutorului/

profesorului pentru invatamantul primar.

Art. 73

(1) Profesorii diriginti sunt numiti, anual, de catre directorul unitatii de invatamant, in baza hotararii consiliului de administratie, dupa consultarea consiliului profesoral.

(2) La numirea dirigintilor se are in vedere principiul continuitatii, astfel incat o clasa sa aiba acelasi diriginte pe parcursul unui ciclu de invatamant.

(3) De regula, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel putin o jumatate din norma didactica in unitatea de invatamant si care preda la clasa respectiva.

Art. 74

(1) Activitatile specifice functiei de diriginte sunt prevazute intr-o anexa la fisa postului cadrului didactic investit cu aceasta responsabilitate.

(2) Planificarea activitatilor dirigintelui se realizeaza, semestrial si anual, de catre acesta, conform proiectului de dezvoltare institutionala si nevoilor educationale ale colectivului de elevi pe care il coordoneaza si se avizeaza de catre directorul scolii.

(3) Profesorul diriginte isi proiecteaza si isi desfasoara activitatea potrivit sarcinilor prevazute de planul anual de dezvoltare institutionala a scolii, in acord cu particularitatile educationale ale clasei respective.

(4) Profesorul diriginte desfasoara activitati de suport educational, consiliere si orientare profesionalapentru elevii clasei pe care o coordoneaza. Activitatile se refera la:

 1. a) teme stabilite in concordanta cu specificul varstei, cu interesele sau solicitarile elevilor, pe baza programelor scolare in vigoare elaborate pentru aria curriculara „Consiliere si orientare”;
 2. b) teme de educatie pentru sanatate si de promovare a unui stil de viata sanatos, educatie rutiera, educatie civica, educatia si pregatirea antiinfractionala a elevilor, protectie civila, educatie antiseismica, antidrog, prevenirea si combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violentei etc., in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor nationale, precum si in baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu alte ministere, institutii si organizatii.

(5) Dirigintele desfasoara activitati educative extrascolare, activitati pe care le stabileste dupa consultarea elevilor si a parintilor, in concordanta cu specificul varstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

(6) Activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza, sunt obligatorii si sunt desfasurate de diriginte, in cadrul orelor de consiliere si orientare, orelor de dirigentie sau in afara orelor de curs, dupa caz. In situatia in care aceste activitati se desfasoara in afara orelor de curs, dirigintele stabileste, consultand colectivul de elevi, un interval orar pentru desfasurarea activitatilor de suport educational, consiliere si orientare profesionala, intr-un spatiu prestabilit si destinat acestei activitati, cu aprobarea conducerii scolii. Intervalul orar este anuntat de catre profesorul diriginte elevilor, parintilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activitati se realizeaza cu aprobarea directorului scolii, iar ora respectiva se consemneaza in condica de prezenta a cadrelor didactice.

Art. 75

(1) Pentru a se asigura o comunicare constanta, prompta si eficienta cu parintii, dirigintele realizeaza activitati de suport educational si consiliere pentru parinti, tutori sau sustinatorii legali.

(2) Pentru realizarea unei comunicari constante cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, profesorul diriginte stabileste o ora saptamanal in care este la dispozitia acestora, pentru prezentarea situatiei scolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educationale sau comportamentale specifice ale acestora.

(3) Planificarea orelor dedicate intalnirilor dirigintilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali de la fiecare clasa se aproba de catre director, se comunica elevilor si parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai acestora si se afiseaza la avizierul scolii.

Art. 76

Profesorul diriginte are urmatoarele atributii:

 1. organizeaza si coordoneaza:
 2. a) activitatea colectivului de elevi;
 3. b) activitatea consiliului clasei;
 4. c) sedintele cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali la inceputul si sfarsitul semestrului, si ori de cate ori este cazul;
 5. d) actiuni de orientare scolara si profesionala pentru elevii clasei;
 6. e) activitati educative si de consiliere;
 7. f) activitati extracurriculare, in scoala si in afara acesteia;
 8. monitorizeaza:
 9. a) situatia la invatatura a elevilor;
 10. b) frecventa la la ore a elevilor;
 11. c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare;
 12. d) comportamentul elevilor in timpul activitatilor scolare si extrascolare;
 13. e) participarea elevilor la programe sau proiecte si implicarea acestora in activitati de voluntariat;
 14. colaboreaza cu:
 15. a) profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru solutionarea unor situatii specifice activitatilor scolare si pentru toate aspectele care vizeaza procesul instructiv-educativ, care-i implica pe elevi;
 16. b) conducerea scolii, pentru organizarea unor activitati ale colectivului de elevi, pentru initierea unor proiecte educationale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la intretinerea si dotarea salii de clasa, inclusiv in scopul pastrarii bazei materiale, pentru solutionarea unor probleme sau situatii deosebite, aparute in legatura cu colectivul de elevi;
 17. c) comitetul de parinti al clasei si cu parintii, tutorii sau sustinatori legali pentru toate aspectele care vizeaza activitatea elevilor si evenimentele importante la care acestia participa si cu alti parteneri implicati in activitatea educativa scolara si extrascolara;
 18. d) compartimentul secretariat, pentru intocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale elevilor clasei;
 19. informeaza:
 20. a) elevii si parintii, tutorii sau sustinatorii legali acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant;
 21. b) elevii si parintii acestora cu privire la reglementarile referitoare la examene/testari nationale si cu privire la alte documente care reglementeaza activitatea si parcursul scolar al elevilor;
 22. c) parintii, tutorii sau sustinatorii legali despre situatia scolara, despre comportamentul elevilor, despre frecventa a acestora la ore; informarea se realizeaza in cadrul intalnirilor cu parintii, precum si in scris, ori de cate ori este nevoie;
 23. d) parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in scris, in legatura cu situatiile de corigenta, sanctionarile disciplinare, neincheierea situatiei scolare sau repetentie;
 24. indeplineste alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant, in conformitate cu reglementarile in vigoare sau cu fisa postului.

Art. 77

Profesorul diriginte are si alte atributii:

 1. a) raspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, alaturi de elevi, parinti, tutori sau sustinatori legali si de consiliul clasei;
 2. b) completeaza catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
 3. c) motiveaza absentele elevilor, in conformitate cu procedurile stabilite de prezentul Regulament de organizare si functionare al unitatii de invatamant;
 4. d) incheie situatia scolara a fiecarui elev la sfarsit de semestru si de an scolar si o consemneaza in catalog si in carnetul de elev;
 5. e) realizeaza ierarhizarea elevilor la sfarsit de an scolar pe baza rezultatelor obtinute de catre acestia la invatatura si purtare;
 6. f) propune consiliului de administratie acordarea de burse pentru elevi, in conformitate cu prevederile legale;
 7. g) completeaza documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordoneaza, respectiv: catalogul clasei, carnetele de elevi, fisa psihopedagogica;
 8. h) intocmeste calendarul activitatilor educative extrascolare ale clasei;
 9. i) elaboreaza portofoliul dirigintelui.

Art. 78

Dispozitiile Art. 66-68 se aplica in mod corespunzator invatatorilor/institutorilor/ profesorilor pentru invatamant primar.

Capitolul 3. Comisiile din cadrul Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea

Art. 79.

(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează următoarele comisii:

 1. cu caracter permanent;
 2. cu caracter temporar;
 3. cu caracter ocazional.

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:

 1. a) Comisia pentru curriculum;
 2. b) Comisia de evaluare și asigurare a calității;
 3. c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă;
 4. d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
 5. e) Comisia pentru controlul managerial intern;
 6. f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
 7. g) Comisia pentru programe și proiecte educative.

(3) Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ.

(4) Comisiile cu caracter temporar și ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ, prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ.

Art. 80.

(1) Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unității de învățământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), f) și g) sunt cuprinși și reprezentanți ai elevilor și ai părinților, tutorilor sau ai susținătorilor legali, nominalizați de consiliul școlar al elevilor, respectiv comitetul/asociația de părinți.

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învățământ și documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ.

(3) Scoala Gimnaziala Alunu elaborează proceduri, privind funcționarea comisiilor în funcție de nevoile proprii.

 Titlul VI. Structura, organizarea si   responsabilitatile personalului didactic auxiliar si nedidactic

Capitolul 1. Compartimentul secretariat

Art. 81

(1) Compartimentul secretariat cuprinde postulde secretar .

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitatii si indeplineste sarcinile stabilite de reglementarile legale si/sau atribuite, prin fisa postului.

(3) Secretariatul functioneaza in program de lucru cu elevii, parintii, tutorii sau sustinatorii legali sau alte persoane interesate din afara unitatii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, in baza hotararii Consiliului de administratie.

Art. 82

Compartimentul secretariat are urmatoarele responsabilitati:

a) asigura transmiterea informatiilor la nivelul unitatii;

b) intocmeste, actualizeaza si gestioneaza bazelor de date de la nivelul scolii;

c)intocmeste, inainteaza spre aprobare directorului si transmite situatiile statistice si celelalte categorii de documente solicitate de catre autoritati si institutii competente, de catre consiliul de administratie ori de catre directorul scolii;

d)inscrierea anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, tinerea, organizarea si actualizarea permanenta a evidentei acestora si rezolvarea problemelor privind miscarea anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor, in baza hotararilor consiliului de administratie;

e) inregistrarea si verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordaelevilor, potrivit legii;

f)rezolvarea problemelor specifice pregatirii si desfasurarii examenelor si evaluarilor nationale, ale examenelor de admitere si de ocupare a posturilor vacante, conform atributiilor specificate in fisa postului;

g)completarea, verificarea si pastrarea in conditii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create si intrate in unitatea de invatamant, referitoare la situatia scolara a elevilor si a statelor de functii pentru personalul unitatii;

h)procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii si a documentelor scolare, in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale;

i)selectionarea, evidenta si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de pastrare”, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale;

j)pastrarea si aplicarea sigiliului unitatii scolare, in urma imputernicirii, in acest sens, prin decizie emisa de director, pe documentele avizate si semnate de persoanele competente; procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se realizeaza in conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul ministrului educatiei nationale;

k)intocmirea si/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentatiilor;

l)asigurarea asistentatei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru incheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau nastere, modifica sau sting raporturile juridice dintre scoala si angajati, parinti sau alte persoane fizice sau juridice;

 1. m) intocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toti angajatii unitatii de invatamant;
 2. n) intocmirea, actualizarea si gestionarea dosarelor de personal ale angajatilor unitatii de invatamant;
 3. o) calcularea drepturilor salariale sau de alta natura;
 4. p) gestionarea corespondentei unitatii de invatamant;
 5. q) intocmirea si actualizarea procedurilor activitatilor desfasurate la nivelul compartimentului, in conformitate cu prevederile legale;
 6. r) pastrarea legaturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului scolar, din cadrul autoritatilor administratiei publice locale sau din cadrul altor institutii si autoritati competentate in solutionarea problemelor specifice;
 7. s) rezolvarea oricaror altor probleme care, potrivit actelor normative in vigoare, contractelor colective de munca aplicabile, hotararilor consiliului de administratie sau deciziilor directorului, sunt stabilite in sarcina sa.
 8. t) gestioneaza si actualizeaza datele in SIIIR

Art. 83

(1) Secretarul unitatii noastre de invatamant pune la dispozitia cadrelor didactice condica de prezenta, fiind responsabil cu siguranta acesteia.

(2) Secretarul raspunde de integritatea si securitatea cataloagelor. La sfarsitul orelor de curs secretarul verifica, impreuna cu profesorul de serviciu, consemnand intr-un proces-verbal, existenta tuturor cataloagelor.

(3) In perioada vacantelor scolare, cataloagele se pastreaza la secretariat.

(4) In situatii speciale, atributiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi indeplinite, prin delegare de sarcini, si de catre cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unitatii de invatamant, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

(5) Se interzice conditionarea eliberarii adeverintelor, foilor matricole, caracterizarilor si a oricaror acte de studii sau documente scolare, de obtinerea de beneficii materiale.

Capitolul 2. Compartimentul financiar

Sectiunea 1. Organizare si responsabilitati

Art. 84

(1) Compartimentul financiar reprezinta structura organizatorica din cadrul unitatii noastre de invatamant in care sunt realizate: fundamentarea si executia bugetului, tinerea evidentei contabile, intocmirea/transmiterea situatiilor financiare asupra fondurilor si patrimoniului unitatii, precum si celelalte activitati prevazute de legislatia in vigoare cu privire la finantarea si contabilitatea institutiilor.

(2) Din compartimentul financiar faceparte administratorul financiar.

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului scolii.

Art. 85

Compartimentul financiar are urmatoarele atributii si responsabilitati principale:

 1. a) desfasurarea activitatiii financiar-contabile a unitatii scolare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 2. b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unitatii noastre de invatamant, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu hotararile consiliului de administratie;
 3. c) intocmirea proiectului de buget si a raportului de executie bugetara, conform legislatiei in vigoare

si contractelor colective de munca aplicabile;

 1. d) informarea periodica a consiliului de administratie si a consiliului profesoral cu privire la executia bugetara;
 2. e) organizarea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor;
 3. f) consemnarea in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul unitatii noastre de invatamant si inregistrarea in evidenta contabila a documentelor justificative, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 4. g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, in situatiile prevazute de lege si ori de cate ori consiliul de administratie considera necesar;
 5. h) intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil;
 6. i) indeplinirea obligatiilor patrimoniale ale unitatii noastre de invatamant fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul local si fata de terti;
 7. j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
 8. k) avizarea, in conditiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotarari ale consiliului de administratie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajeaza fondurile sau patrimoniul unitatii;
 9. l) asigurarea si gestionarea documentelor si a instrumentelor financiare cu regim special;
 10. m) intocmirea, cu respectarea normelor legale in vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, realizand operatiunile prevazute de normele legale in materie;
 11. n) exercitarea oricaror atributii si responsabilitati, prevazute de legislatia in vigoare, de contractele colective de munca aplicabile sau stabilite de catre director sau de catre consiliul de administratie.o) gestioneaza si actualizeaza datele in SIIIR.

Sectiunea 2. Management financiar

Art. 86

(1) Intreaga activitate financiara a Scolii Gimnaziale Alunu se organizeaza si se desfasoara cu respectarea legislatiei in vigoare.

(2) Activitatea financiara a Scolii Gimnaziale Alunu se desfasoara pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finantare – de baza, complementara si suplimentara, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol si subcapitol al clasificatiei bugetare.

(3)Raspunde de organizarea organizarea activitatii financiare si de incadrare in bugetul aprobat.

 Art. 87

Pe baza bugetelor aprobate de catre autoritatile competentate, directorul si consiliul de administratie actualizeaza si definitiveaza programele anuale de achizitii publice, stabilind si celelalte masuri ce se impun pentru asigurarea incadrarii tuturor categoriilor de cheltuieli in limitele fondurilor alocate.

Art. 88

(1)Este interzis angajarea de cheltuieli, daca nu este asigurata sursa de finantare.

(2)Resursele extrabugetare ale unitatii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotararii consiliului de administratie.

Capitolul 3. Compartimentul administrativ

Sectiunea 1. Organizare si responsabilitati

Art. 89

(1) Compartimentul administrativ  este alcatuit din personalul nedidactic al scolii.

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului scolii.

Art. 90

Compartimentul administrativ are urmatoarele atributii si responsabilitati principale:

 1. a) gestionarea bazei materiale a scolii;
 2. b) realizarea reparatiilor si a lucrarilor de intretinere, igienizare, curatenie si gospodarire a scolii;
 3. c) asigurarea intretinerii terenurilor, cladirilor si a tuturor componentelor bazei didactico – materiale;
 4. d) realizeaza demersurile necesare obtinerii autorizatiilor de functionare a unitatii de invatamant;
 5. e) realizeaza receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, printr-o comisie constituita la nivelul compartimentului;
 6. f) inregistrarea modificarilor produse cu privire la existenta, utilizarea si miscarea bunurilor din gestiune si prezentarea actelor corespunzatoare Serviciului financiar;
 7. g) tinerea evidentei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificarile corespunzatoare;
 8. h) punerea in aplicare a masurilor stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant, pe linia securitatii si sanatatii in munca, a situatiilor de urgenta si a normelor P.S.I.;
 9. i) intocmirea proiectului anual de achizitii si a documentatiilor de atribuire a contractelor;
 10. f) alte atributii prevazute de legislatia in vigoare.

 Sectiunea 2. Management administrativ

Art. 91

Evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situatiilor financiare referitoare la patrimoniu si administrarea bazei didactico-materiale a Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 92

(1) Inventarierea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea scolii se realizeaza in conformitate cu prevederile legale, de catre comisia de inventariere, numita prin decizia directorului.

(2) Modificarile care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea scolii se supun aprobarii consiliului de administratie de catre director la propunerea motivata a compartimentelor de specialitate, vizata pentru control financiar preventiv.

Art. 93

Bunurile aflate in proprietatea unitatii noastre sunt administrate de catre consiliul de administratie.

Art. 94

Bunurile, care sunt temporar disponibile si care fac parte din baza didactico-materiala a unitatilor de invatamant, pot fi inchiriate, cu aprobarea consiliului de administratie, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Capitolul 4. Biblioteci scolare / Centre de documentare si informare

Art. 95

(1) In unitatea noastra de invatamant se organizeaza si functioneaza biblioteca scolara, pe baza Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(2) Biblioteca scolara a fost infiintata prin decizia directorului scolii in baza hotararii consiliului de administratie.

(3) Bibliotecarul scolar este angajat in conditiile prevazute de lege si se subordoneaza directorului scolii.

(4) In conformitate cu prevederile legale, in Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea se asigura accesul gratuit al elevilor si al cadrelor didactice la Biblioteca scolara.

Titlul VII. Beneficiarii primari ai   invatamantului preuniversitar

Capitolul 1. Dobandirea si exercitarea calitatii de beneficiar primar al educatiei

Art. 96

Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai invatamantului sunt anteprescolarii, prescolarii si elevii.

Art. 97

(1) Dobandirea calitatii de beneficiar primar al educatiei se face prin inscrierea in unitatea noastra de invatamant.

(2) Inscrierea se aproba de catre conducerea scolii cu respectarea prezentului Regulament si a altor reglementari specifice, urmare a solicitarii scrise primite din partea parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali. Inscrierea in unitatile de educatie anteprescolara si in invatamantul prescolar se face conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 98

(1) Inscrierea in clasa pregatitoare, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(2) In situatia in care, pe durata clasei pregatitoare ori a clasei I, elevul acumuleaza absente urmare a unor probleme de sanatate sau se observa, din cauza inscrierii anticipate din punct de vedere al varstei, manifestari de oboseala sau de neadaptare scolara, parintii, tutorii sau sustinatorii legali pot depune la scoala o solicitare de retragere a copilului in vederea reinscrierii in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I in urmatorul an scolar.

(3) In situatia solicitarii de retragere mentionate la alin. (2), unitatea noastra de invatamant va consilia parintii, tutorii sau sustinatorii legali privind nevoia de a lua decizii in interesul educational al elevului si ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in situatia in care evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta necesitatea reinscrierii in clasa pregatitoare.

(4) Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a elevilor, mentionate la alineatul (3), se efectueaza sub coordonarea Centrului judetean de resurse si asistenta educationala.

Art. 100

Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu, daca nu exista prevederi specifice de admitere in clasa respectiva.

Art. 101

(1) Calitatea de beneficiar primar al educatiei se exercita prin frecventatarea cursurilor si prin participarea la activitatile existente in programul scolii.

(2) Calitatea de elev se dovedeste cu carnetul de elev, vizat la inceputul fiecarui an scolar de catre scoala la care este inscris elevul.

Art. 102

(1) Prezenta beneficiarilor primari ai educatiei la fiecare ora de curs se verifica de catre cadrul didactic, care consemneaza in catalog, in mod obligatoriu, fiecare absenta.

(2) Motivarea absentelor se face de catre invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte in ziua prezentarii actelor justificative.

(3) In cazul elevilor minori, parintii, tutorii sau sustinatorii legali au obligatia de a prezenta personal invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absentele copilului sau.

(4) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor sunt: adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinta sau certificat medicala eliberat de unitatea sanitara in cazul in care elevul a fost internat, cererea scrisa a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului, adresat invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte al clasei. Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului, care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor.

6) In limita a 20 de ore de curs pe semestru, absentele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ala parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal al elevului, adresate invatatorului/institutorului/ profesorului pentru invatatmantul primar/profesorului diriginte al clasei;

(5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maximum 7 zile de la reluarea activitatiii elevului si vor fi pastrate de catre invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului scolar.

(6) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (5) atrage, de regua, declararea absentelor ca nemotivate.

Art. 103

1) Directorul unitatii de invatamant aproba motivarea absentelor elevilor care participa la olimpiadele scolare nationale, internationale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional si national, la cererea scrisa a profesorilor indrumatori/insotitori.

Art. 104

Elevii din invatamantul obligatoriu, retrasi, se pot reinmatricula, la cerere, numai la inceputul anului scolar la acelasi nivel/ciclu de invatamant, redobandind astfel calitatea de elev.

Art.105

(1)Elevii aflati in situatii speciale sunt sprijiniti sa finalizeze invatamantul obligatoriu.

(2)Nerespectarea de catre elevi a indatoririlor si obligatiilo prevazute la art. 14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 4742/2016, se sanctioneaza in conformitate cu art. 16, lit. a-f din acelasi statut.

            Capitolul 2. Activitatea educativa extrascolara

 Art. 106

Activitatea educativa extrascolara din unitatea de invatamant este conceputa ca mediu de dezvoltare personala, ca modalitate de formare si intarire a culturii organizationale a unitatii de invatamant si ca mijloc de imbunatatire a motivatiei, frecventei si performantatei scolare, precum si de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

Art. 107

(1) Activitatea educativa extrascolara din unitatea de invatamant se desfasoara in afara orelor

de curs.

(2) Activitatea educativa se poate desfasura fie in incinta unitatii de invatamant, fie in afara acesteia, in palate si cluburi ale copiilor, in cluburi sportive scolare, in baze sportive si de agrement, in spatii educationale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 108

(1) Activitatile educative extrascolare desfasurate in unitatea de invatamant pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, stiintifice, sportive, turistice, de educatie rutiera, antreprenoriale, pentru protectie civila, de educatie pentru sanatate si de voluntariat.

(2) Activitatile educative extrascolare pot consta in: proiecte si programe educative, concursuri, festivaluri, expozitii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbari, expeditii, scoli, tabere si caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

(3) Activitatea educativa poate fi proiectata atat la nivelul fiecarei grupe/ clase de prescolari/elevi, de catre educatoare/invatator/institutor/ profesorul pentru invatamantul prescolar/primar/profesorul diriginte, cat si la nivelul unitatii de invatamant, de catre coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare.

(4) Activitatile educative extrascolare sunt stabilite in consiliul profesoral al unitatii de invatamant, in urma unui studiu de impact, in conformitate cu optiunile elevilor si ale parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, precum si cu resursele de care dispune unitatea de invatamant.

(5) Pentru organizarea activitatilor extrascolare sub forma excursiilor, taberelor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber care necesita deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie sa se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(6) Calendarul activitatilor educative extrascolare este aprobat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant.

Art. 109

Evaluarea activitatii educative extrascolare la nivelul unitatii de invatamant se centreaza pe:

(a) gradul de dezvoltare si diversificare a setului de competente cheie;

(b) gradul de responsabilizare si integrare sociala;

(c) adoptarea unei culturi organizationale demne si decente;

(d) gradul de formare a mentalitatii specifice invatarii pe tot parcursul vietii.

Art. 110

(1) Evaluarea activitatii educative extrascolare la nivelul unitatii de invatamant este realizata, anual, de catre coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare.

(2) Raportul anual privind activitatea educativa extrascolara derulata la nivelul unitatii de invatamant este prezentat si dezbatut in consiliul profesoral si aprobat in consiliul de administratie.

(3) Raportul anual privind activitatea educativa extrascolara derulata la nivelul unitatii de invatamant este inclus in raportul anual privind calitatea educatiei in respectiva unitate.

Art. 111

Evaluarea activitatii educative extrascolare derulate la nivelul unitatii noastre de invatamant este parte a evaluarii institutionale a respectivei unitati de invatamant.

Capitolul 3. Evaluarea beneficiarilor primari ai educatiei

Sectiunea 1. Evaluarea rezultatelor invatarii. Incheierea situatiei scolare

Art. 112

Evaluarea are la baza identificarea nivelului la care se afla elevul raportat la competentele specifice ale fiecarei discipline in scopul optimizarii invatarii.

Art. 113

(1) Evaluarile se realizeaza conform legii, la nivelul de disciplina, domeniu de studiu sau modul de pregatire.

(2) In scoala noastra evaluarea se centreaza pe competente, ofera feed-back real elevilor si sta la baza planurilor individuale de invatare.

Art. 114

(1) Evaluarea rezultatelor se realizeaza in mod ritmic, conform legii.

(2) La sfarsitul clasei pregatitoare, evaluarea dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor fata de invatare ale copilului, realizat pe parcursul intregului an scolar, se finalizeaza prin completarea unui raport, de catre cadrul didactic responsabil, in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Art. 115

(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc in functie de varsta si de particularitatile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educatiei si de specificul fiecarei discipline. Acestea pot fi:

 1. a) chestionari orale;
 2. b) lucrari scrise;
 3. c) experimente si activitati practice;
 4. d) referate si proiecte;
 5. e) interviuri;
 6. f) portofolii;
 7. g) probe practice;
 8. h) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice si aprobate de director sau elaborate de catre Ministerul Educatiei Nationale/ ISJ MM.

(2) In invatamantul primar, la clasele I- a IV-asi in cel secundar, elevii vor avea la fiecare disciplina/modul, cu exceptia celor preponderent practice, cel putin o evaluare prin lucrare scrisa pe semestru.

Art. 116

Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip si lucrarile semestriale scrise (teze) se elaboreaza pe baza cerintelor didactico-metodologice stabilite de programele scolare, parte a Curriculumului national.

Art. 117

(1) Rezultatele evaluarii se exprima, dupa caz, prin:

 1. a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – la nivelurile prescolar si clasa pregatitoare,
 2. b) calificative – in clasele I-IV;
 3. c) note de la 10 la 1 in invatamantul gimnazial;

(2) Rezultatele evaluarii se consemneaza in catalog, cu cerneala albastra, sub forma:

„Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu exceptia celor de la nivelurile prescolar, care sunt trecute in caietul de observatii si ale celor de la clasa pregatitoare, care se trec in raportul anual de evaluare.

Art. 118

(1) Pentru nivelul prescolar, rezultatele evaluarii se comunica si se discuta cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali.

(2) Calificativele/notele acordate se comunica in mod obligatoriu elevilor, se trec in catalog si in carnetul de elev de catre cadrul didactic care le acorda.

(3) Numarul de calificative/note acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisa semestriala (teza), dupa caz, trebuie sa fie cel putin egala cu numarul saptamanal de ore de curs prevazut in planul de invatamant. Fac exceptie disciplinele cu o ora de curs pe saptamana, la care numarul minim de calificative/note este de doua.

(4) Elevii aflati in situatie de corigenta vor avea cu cel putin un calificativ/o nota in plus fata de numarul de calificative/note prevazute la alin.(4), ultimul calificativ/ultima nota fiind acordat, de regula, in ultimele doua saptamani ale semestrului, cu conditia ca acesta sa fie prezent la ore.

(5) Disciplinele, la care se sustin lucrari scrise semestriale (teze), precum si perioadele de desfasurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(6) Notele la lucrarile scrise semestriale (teze) se analizeaza cu elevii intr-o ora special destinata acestui scop si se trec in catalog. Lucrarile scrise semestriale (tezele) se pastreaza in scoala pana la sfarsitul anului scolar.

Art. 119

 • La sfarsitul fiecarui semestru si la incheierea anului scolar, cadrele didactice au obligatia sa incheie situatia scolara a elevilor, in conditiile prezentului regulament.
 • La sfarsitul fiecarui semestru, invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatatmantul primar/profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecventa si comportarea elevului, respectarea de catre acesta a reglementarilor adoptate de unitatea de invatatmant.
 • La sfarsitul fiecarui semestru, invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatatmantul primar/profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situatiei scolare a fiecarui elev.

Art. 120

(1) La fiecare disciplina de studiu media semestriala este calculata din numarul de note prevazut de prezentul Regulament.

(2) La disciplinele de studiu la care nu se sustine lucrarea scrisa semestriala (teza), media semestriala se obtine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numar intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului.

(3) Media la evaluarea periodica este media aritmetica a notelor inscrise in catalog, cu exceptia notei de la lucrarea scrisa semestriala (teza), medie calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire.

(4) La disciplinele de studiu la care se sustine lucrarea scrisa semestriala (teza) media semestriala se calculeaza astfel:”media semestriala = (3M+T)/4″, unde”M” reprezinta media la evaluarea periodica, iar”T” reprezinta nota obtinuta la lucrarea scrisa semestriala (tez). Nota astfel obtinuta se rotunjeste la cel mai apropiat numar intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoarea elevului.

(5) Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale, calculata cu doua zecimale exacte, fara rotunjire. In cazul in care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educatie fizica si sport, calificativul/media de pe semestrul in care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuala.

(6) Nota lucrarii scrise semestriale (teza) si mediile semestriale si anuale se consemneaza in catalog cu cerneala rosie.

(7) Media anuala generala se calculeaza ca medie aritmetica, fara rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele si de la purtare.

Art. 121

(1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale si anuale la fiecare disciplina de studiu.

(2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplina/domeniu de studiu se stabileste astfel: se aleg doua calificative cu frecventa cea mai mare, acordate in timpul semestrului, dupa care, in perioadele de recapitulare si de consolidare a materiei, in urma aplicarii unor probe de evaluare sumativa, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele doua calificative.

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplina/domeniul de studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic in baza urmatoarelor criterii:

 1. a) progresul sau regresul performantatei elevului;
 2. b) raportul efort-performanta realizata;
 3. c) cresterea sau descresterea motivatiei elevului;
 4. d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregatire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic si care au fost aduse la cunostinta parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

Art. 122

(1) In invatamantul primar, calificativele semestriale si anuale pe disciplina se consemneaza in catalog de catre invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemneaza in catalog de catre invatatori/institutori/profesorii pentru invatamantul primar.

(2) In invatamantul secundar inferior si mediile semestriale si anuale pe disciplinase consemneaza in catalog de catre cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtate se consemneaza in catalog de profesorii diriginti ai claselor.

Art. 123

(1) Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizica si sport. Acestor elevi nu li se acorda calificative/note si nu li se incheie media la aceasta disciplina in semestrul sau in anul in care sunt scutiti medical.

(2) Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizica si sport va consemna in catalog, la rubrica respectiva,”scutit medical in semestrul..” sau”scutit medical in anul scolar..”, specificand totodata documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia. Documentul medical va fi atasat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul scolii.

(3) Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina in echipament sportiv la orele de educatie fizica si sport, dar trebuie sa aiba incaltaminte adecvata pentru salile de sport. Absentele la aceste ore se consemneaza in catalog.

(4) Pentru integrarea in colectiv a elevilor scutiti medical, in timpul orei de educatie fizica si sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, masurare, supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului etc. .

Art. 125

(1) Parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevilor minori care doresc sa-si exercite dreptul de a participa la ora de religie isi exprima optiunea in scris, intr-o cerere adresata unitatii de invatamant, in care precizeaza si numele cultului solicitat;.

(2) Schimbarea optiunii de a frecventa ora de religie se face tot prin cerere scrisa a parintelui sau tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

(3) In situatia in care parintii/tutorii sau sustinatorii legali ai elevului minor decid, in cursul anului scolar, schimbarea optiunii de a frecventa ora de religie, situatia scolara a elevului respectiv pe anul in curs se incheie fara disciplina religie.

(4) In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile necesare pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina.

(5) Elevilor aflati in situatiile prevazute la alin. (3) si (4) li se vor asigura activitati educationale alternative in cadrul unitatii noastre de invatamant, stabilite prin hotararea Consiliului de administratie.

Art. 126

Sunt declarati promovati elevii care, la sfarsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplina de studiucel putin media anuala 5,00/calificativul”Suficient”, iar la purtare, media anuala 6,00/calificativul”Suficient”.

Art. 128

Sunt declarati amanati, semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate definitiva situatia scolara la una sau la mai multe discipline de studiu din urmatoarele motive:

 1. a) au absentat, motivat si nemotivat, la cel putin 50% din numarul de ore de curs prevazut intr-un semestru la disciplinele respective.
 2. b) au fost scutiti de frecventa de catre directorul unitatii noastre de invatamant in urma unor solicitari oficiale, pentru perioada participarii la festivaluri si concursuri profesionale, cultural-artistice si sportive, interne si internationale, cantonamente si pregatire specializata;
 3. c) au beneficiat de bursa de studiu in strainatate, recunoscuta de minister;

d)au urmat studiile, pentru o perioada scurta de timp, in alte tari;

 1. e) nu au un numar suficient de calificative/note, necesar pentru incheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate in catalog de catre cadrul didactic, din alte motive decat cele de mai sus.

Art. 129

(1) Elevii declarati amanati pe semestrul I isi vor incheia situatia scolara in primele 4 saptamani de la revenirea la scoala.

(2) Incheierea situatiei scolare a elevilor prevazuti la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate in rubrica semestrului I, datate la momentul evaluarii.

(3) Incheierea situatiei scolare a elevilor amanati pe semestrul al doilea, a celor declarati amanati pe semestrul I si care nu i-au incheiat situatia scolara conform prevederilor alin.(1) si (2) sau amanati anual se face intr-o perioada stabilita de conducerea unitatii noastre de invatamant, inaintea sesiunii de corigente. Elevii amanati, care nu promoveaza la una sau doua discipline/module de studiu in sesiunea de examene de incheiere a situatiei scolare a elevilor amanati, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigente.

Art. 130

(1) Sunt declarati corigenti elevii care obtin calificative”Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la cel mult doua discipline de studiu, precum si elevii amanati care nu promoveaza examenul de incheiere a situatiei scolare, la cel mult doua discipline de studiu.

(2) Pentru elevii corigenti, se organizeaza anual o singura sesiune de examene de corigenta, intr-o perioada stabilita de Ministerul Educatiei Nationale.

Art. 131

(1) Sunt declarati repetenti:

 1. a) elevii care au obtinut calificativul”Insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de doua discipline de invatamant/module care se finalizeaza la sfarsitul anului scolar. Prevederile se aplica si elevilor care nu au promovat, la examenele de corigenta in sesiunea speciala, organizata in conformitate cu Art. 130, alin.4.
 2. b) elevii care au obtinut la purtare calificativul anual”Insuficient”/media anuala mai mica de 6,00;
 3. c) elevii corigenti care nu se prezinta la sesiunea de examen de corigenta sau la sesiunea speciala prevazuta la Art. 130, alin. (4) sau care nu promoveaza examenul la toate disciplinele/modulele la care se afla in situatie de corigenta;
 4. d) elevii amanati care nu se prezinta la sesiunea de incheiere a situatiei scolare la cel putin o disciplina /modul;

(2) La sfarsitul clasei pregatitoare elevii nu pot fi lasati repetenti. Elevii care, pe parcursul clasei pregatitoare, au manifestat dificultati de invatare, mentionate in raportul de evaluare a dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor fata de invatare, la finalul clasei pregatitoare, vor ramane in colectivele in care au invatat si vor intra, pe parcursul anului scolar urmator intr-un program de remediere/recuperare scolara, realizat de invatator/institutor/profesorul pentru invatamantul primar, impreuna cu un specialist de la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala / Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala.

(3) La sfarsitul clasei intai elevii nu pot fi lasati repetenti. Elevii care, la incheierea clasei intai, au manifestat dificultati de invatare, mentionate in raportul de evaluare a dezvoltarii fizice, socio- emotionale, cognitive, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor fata de invatare, vor ramane in colectivele in care au invatat si vor intra intr-un program de remediere/recuperare scolara, pe parcursul anului scolar urmator realizat de invatator/institutor/profesorul pentru invatamantul primar, impreuna cu un specialist de la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala.

Art. 132

Elevii declarati repetenti se pot inscrie in anul scolar urmator in clasa pe care o repeta, la aceeasi unitate de invatamant, inclusiv cu depasirea numarului maxim de elevi la clasa prevazut de lege, sau se pot transfera la alta unitate de invatamant.

Art. 133

(1) Dupa incheierea sesiunii de corigenta, elevii care nu au promovat la o singura disciplina de invatamant au dreptul sa solicite reexaminarea. Aceasta se acorda de catre director, in cazuri justificate, o singur data pe an scolar.

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor examenului de corigenta.

(3) Reexaminarea se desfasoara in termen de doua zile de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar.

(4) Comisia de reexaminare se numeste de catre director si este formata din alte cadre didactice decat cele care au facut examinarea.

Art. 134

(1) Pentru elevii declarati corigenti sau amanati pentru an scolar, examinarea se face din toata materia studiata in anul scolar, conform programei scolare.

(2) Pentru elevii amanati pentru un semestru, examinarea in vederea incheierii situatiei, se face numai din materia acelui semestru.

(3) In situatia transferarii elevului dupa semestrul I, secretarul scolii inscrie in catalogul clasei la care se transfera candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiaza la specializarea la care s-a transferat.

(4) In cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei in care se transfera. In situatia transferului elevului la inceputul semestrului al II-lea sau in cursul acestuia, mediile semestriale obtinute la disciplinele optionale ale clasei, la sfarsitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectiva.

(5) In cazul transferului pe parcursul anului scolar, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului isi asuma in scris responsabilitatea insusirii de catre elev a continutului programei scolare parcurse pana in momentul transferului, la disciplinele optionale, la unitatea de invatamant primitoare.

(6) In situatia mentionata la alin. (7), in foaia matricola vor fi trecute si disciplinele optionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de invatamant de la care se transfera, la care are situatia scolara incheiata pe primul semestru, cat si pe cele ale clasei din unitatea de invatamant la care se transfera. In acest caz, media semestriala la fiecare din aceste discipline optionale devine medie anuala.

Art. 135

(1) Obligatia de a frecventata invatamantul obligatoriu la forma cu frecventa inceteaza la varsta de 18 ani. Persoanele care nu si-au finalizat invatamantul obligatoriu pana la aceasta varsta si care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta clasei isi pot continua studiile, la cerere, la forma de invatamant cu frecventa redusa.

(2) Persoanele care au depasit cu mai mult de patru ani varsta clasei in care puteau fi inscrisi si care nu au absolvit invatamantul primar pana la varsta de 14 ani, precum si persoanele care au depasit cu mai mult de patru ani varsta clasei in care puteau fi inscrisi si care nu si-au finalizat invatamantul secundar inferior, gimnazial, pot continua studiile, la solicitarea acestora, si in programul”A doua sansa”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Art. 136

(1) Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de invatamant din alta tara pot dobandi calitatea de elev in Romania numai dupa echivalarea, de catre Ministerul Educatiei Nationale, a studiilor urmate in strainatate si, dupa caz, dupa sustinerea examenelor de diferenta stabilite in cadrul procedurii de echivalare.

(2) Elevii mentionati la alin. (1) vor fi inscrisi ca audienti pana la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai acestora solicita scolarizarea.

(3) Activitatea elevilor audienti va fi inregistrata in cataloage provizorii, toate mentiunile privind evaluarile si frecventa urmand a fi trecute in cataloagele claselor dupa incheierea recunoasterii si a echivalarii studiilor parcurse in strainatate si dupa promovarea eventualelor examene de diferenta.

(4) Alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul ca audient se face de catre o comisie formata din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicita inscrierea, stabilita la nivelul unitatii de invatamant, din care face parte directorul si un psiholog/consilier scolar.

(5) Evaluarea situatiei elevului si decizia mentionata la alin.(4) vor tine cont de: varsta si nivelul dezvoltarii psiho-comportamentale a elevului, de recomandarea parintilor, de nivelul obtinut in urma unei evaluari orale sumare, de perspectivele de evolutie scolara.

(6) In cazul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei, privind nivelul clasei in care va fi inscris elevul audient, elevul va fi inscris la clasa pentru care opteaza parintii, pe raspunderea acestora asumata prin semnatura.

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de catre parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevului la unitatea de invatamant la care este inscris elevul ca audient. Unitatea de invatamant transmite dosarul catre inspectoratul scolar, in termen de cel mult 5 de zile de la inscrierea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, in maximum 5 de zile, de catre inspectoratul scolar, catre compartimentul de specialitate din Ministerul Educatiei Nationale.

(8) In cazul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali nu au depus dosarul in termen de 30 de zile de la inscrierea elevului ca audient, acesta va fi inscris in clasa urmatoare ultimei clase absolvite in Romania sau in clasa stabilita de comisia prevazuta la alin.(4).

(9) In termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil al Ministerului Educatiei Nationale privind recunoasterea si echivalarea studiilor, elevul audient este inscris in catalogul clasei si i se transfera din catalogul provizoriu toate mentiunile cu privire la activitatea desfasurata – note, absente etc.

(10) In situatia in care studiile facute in strainatate nu au fost echivalate sau au fost echivalate partial, iar intre ultima clasa echivalata si clasa in care este inscris elevul ca audient exista una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevazuta la alin. (4) solicita inspectoratului scolar, in scris, in termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului in vederea incheierii situatiei scolare pentru anii neechivalati sau care nu au fost parcursi ori promovati.

(11) In contextul prevazut la alin.(10) inspectoratul scolar constituie o comisie de evaluare formata din cadre didactice si cel putin un inspector scolar de specialitate care evalueaza elevul, in termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor scolare in vigoare, la toate disciplinele din planul cadru de invatamant, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. Comisia va functiona in unitatea de invatamant in care urmeaza sa fie inscris elevul. Dupa promovarea tuturor examenelor, elevul este inscris in clasa urmatoare ultimei clase promovate, fie prin recunoastere si echivalare, fie prin promovarea examenelor prevazute la alin. (10). Modul de desfasurare si rezultatele evaluarii vor fi trecute intr-un proces verbal care se pastreaza in unitatea de invatamant in care elevul urmeaza sa frecventeze cursurile. Aceasta procedura se aplica si in cazul persoanelor care revin in tara fara documente de studiu.

(12) Elevul este examinat in vederea completarii foii matricole cu notele aferente fiecarei discipline, din fiecare an de studiu neechivalat, in ordine inversa, incepand cu ultimul an de studiu. Daca elevul nu promoveaza examenele prevazute la alin. (10) la trei sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, dupa caz, pentru o clasa inferioara. Daca elevul nu promoveaza examenul de diferenta, la cel mult doua discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afisate rezultatele evaluarii.

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba romana, inscrierea in invatamantul romanesc se face conform reglementarilor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(14) Copiilor lucratorilor migranti li se aplica prevederile legale in vigoare privind accesul la invatamantul obligatoriu din Romania.

(15) Elevilor straini care doresc sa urmeze studiile in invatamantul romanesc li se aplica prevederile elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, privind scolarizarea elevilor straini in invatamantul preuniversitar din Romania.

Art. 137

(1) Elevilor din unitatea noastra de invatamant, care urmeaza sa continue studiile in alte tari pentru o perioada determinata de timp, li se rezerva locul in unitatea noastra de invatamant, la solicitarea scrisa a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

(2) Incheierea situatiei scolare a acestei categorii de elevi, declarati amanati, se face dupa revenirea in tara, daca revenirea are loc pana la inceperea cursurilor noului an scolar.

(3) In cazul in care revenirea elevilor plecati in strainatate pe parcursul unui an scolar are loc dupa inceperea cursurilor noului an scolar, se aplica procedura referitoare la recunoastere si echivalare si, dupa caz, cea prevazuta la articolele precedente, daca nu li se poate echivala anul scolar parcurs in strainatate.

Art. 138

(1) Consiliul profesoral din Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea valideaza situatia scolara a elevilor, pe clase, in sedinta de incheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemneaza in procesul-verbal, mentionandu-se numarul elevilor promovati, numarul si numele elevilor corigenti, repetenti, amanati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.Elevii cu rezultate foarte bune vor fi premiati la sfarsitul anului, in functie de mediile obtinute si de performantele la diferite obiecte, conform anexei 2.

(2) Situatia scolara a elevilor corigenti, amanati sau repetenti se comunica in scris parintilor, tutorilor sau reprezentantilor legali sau, dupa caz, elevilor majori, de catre invatator/institutor/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte, in cel mult 10 zile de la incheierea cursurilor fiecarui semestru/an scolar.

(3) Pentru elevii amanati sau corigenti, invatatorul/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte comunica in scris parintilor, tutorelui sau sustinatorului legal, programul de desfasurare a examenelor de corigenta si perioada de incheiere a situatiei scolare.

(4) Nu pot fi facute publice, fara acordul parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal sau al elevului/absolventului, daca acesta este major, documentele corespunzatoare elevului, cu exceptia situatiei prevazute de Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.

Sectiunea 2. Examenele organizate la nivelul Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea

Art. 139

(1) Examenele organizate de Scoala Gimnaziala Alunu, Valcea  sunt:

 1. a) examen de corigenta pentru elevii declarati corigenti la incheierea cursurilor anuale si pentru elevii declarati corigenti dupa sustinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amanati, precum si pentru cei mentionati la Art.201, alin.(2), lit.a), pentru care se organizeaza o sesiune speciala;
 2. b) examen de incheiere a situatiei scolare pentru elevii declarati amanati;
 3. c) examen de diferente pentru elevii a caror inscriere in unitatea noastra de invatamant este conditionata de promovarea unor astfel de examene;

(2) Organizarea, in unitatea noastra de invatamant, a examenelor si evaluarilor nationale, se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Art. 140.

Desfasurarea examenelor de diferenta are loc ,de regula in perioada vacantelor scolare

Art.141.

La examenele de diferenta pentru elevii care solicita transferul de la o unitate la alta ,nu se acorda reexaminare.

Art.142

(1) Pentru desfasurarea examenelor exista 3 tipuri de probe: scrise, orale si practice, dupa caz. La toate examenele se sustin, de regula, doua din cele trei probe – proba scrisa si proba orala.

(2) Directorul unitatii noastre de invatamant stabileste, prin decizie, in baza hotararii consiliului de administratie, componenta comisiilor si datele de desfasurare a examenelor. Sesiunea de corigente are un presedinte si cate doua cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplina. Comisia este responsabila de realizarea subiectelor.

(3) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeasi specialitate sau dupa caz specialitati inrudite/ din aceeasi arie curriculara.

(4) Pentru examinarea elevilor corigenti, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina/modulul de invatamant in timpul anului scolar. In mod exceptional, in situatia in care intre elev si profesor exista un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluarii, in comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeasi specialitate sau dupa caz de specialitati inrudite din aceeasi arie curriculara.

Art. 143

(1)Proba scrisa a examenelor are o durata de 45 de minute pentru invatamantul primar si de 90 de minute pentru invatamantul secundar, din momentul transcrierii subiectelor pe tabla sau al primirii, de catre elev, a foii cu subiecte. Proba scrisa contine doua variante de subiecte, dintre care elevul trateaza o singura varianta, la alegere.

(2) Proba orala a examenelor se desfasoara prin dialog cadru didactic-elev,pe baza biletelor de examen.Numarul biletelor de exameneste de doua ori mai mare decat numarul elevilor care sustin examenul la disciplina respectiva .Fiecare bilet contine doua subiecte.Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o data;

(3) Media obtinuta de elev la examenul de corigenta este media aritmetica, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Intre notele finale acordate de cei 2 examinatori nu se accepta o diferenta mai mare de un punct. In caz contrar, medierea o face presedintele comisiei de examen.

(3) La clasele la care evaluarea cunostintelor se face prin calificative se procedeaza astfel: dupa corectarea lucrarilor scrise si dupa sustinerea examenului oral fiecare examinator acorda calificativul sau global; calificativul final al elevului la examenul de corigenta se stabileste de comun acord intre cei 2 examinatori.

Art. 144

(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, daca obtine cel putin calificativul”Suficient”/media 5,00.

(2) Sunt declarati promovati anual elevii care obtin, la fiecare disciplina/modulla care sustin examenul de corigenta, cel putin calificativul”Suficient”/media 5,00.

(3) Media obtinuta la examenul de corigenta, la cel de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati pentru un an si la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina studiata timp de un an scolar, constituie media anuala a disciplinei respective si intra in calculul mediei generale anuale.

(4) La examenul de incheiere a situatiei scolare pentru elevii amanati pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenta care echivaleaza o disciplina numai pe intervalul unui semestru, media obtinuta constituie media semestriala a elevului la disciplina respectiva.

Art. 145

(1) Elevii corigenti sau amanati, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse in cel mult 7 zile lucratoare de la data examenului, sunt examinati la o data ulterioara, stabilita de consiliul de administratie, dar nu mai tarziu de inceperea cursurilor noului an scolar.

(2) In situatii exceptionale, respectiv internari in spital, imobilizari la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul scolar poate aproba sustinerea examenului si dupa inceperea cursurilor noului an scolar.

Art. 146

(1) Rezultatele obtinute la examenele de incheiere a situatiei scolare, la examenele pentru elevii amanati si la examenele de corigenta, inclusiv la cele de reexaminare, se consemneaza in catalogul de examen de catre cadre didactice examinatoare si se trec in catalogul clasei de catre secretarul  unitatii de invatamant, in termen de maximum 5 zile de la afisarea rezultatelor, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar, cu exceptia situatiilor prevazute la Art. 216 alin. (2), cand rezultatele se consemneaza in catalogul clasei in termen de 5 zile de la afisare.

(2) Rezultatele obtinute de elevi la examenele de diferenta se consemneaza in catalogul de examen, de catre cadrele didactice examinatoare, iar in registrul matricol si in catalogul clasei de catre secretarul scolii.

(3) In catalogul de examen se consemneaza calificativele/notele acordate la fiecare proba, nota finala acordata de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum si media obtinuta de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semneaza de catre examinatori si de catre presedintele comisiei, imediat dupa terminarea examenului.

(4) Presedintele comisiei de examen preda secretarului scolii toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen. Aceste documente se predau imediat dupa finalizarea examenelor, dar nu mai tarziu de data inceperii cursurilor noului an scolar, cu exceptia situatiilor prevazute la Art. 145 alin. (2).

(5) Lucrarile scrise se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant timp de un an.

(6) Rezultatul la examenele de corigenta si la examenele de incheiere a situatiei pentru elevii amanati, precum si situatia scolara anuala a elevilor se afiseaza, la loc vizibil, a doua zi dupa incheierea sesiunii de examen si se consemneaza in procesul-verbal al primei sedinte a consiliului profesoral.

Art. 147

Dupa terminarea sesiunii de examen, de incheiere a situatiei de corigenta sau de reexaminare, invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar/ profesorul dirigintele consemneaza in catalog situatia scolara a elevilor care au participat la aceste examene.

Capitolul 5. Transferul beneficiarilor primari ai educatiei

Art. 148

Beneficiarii primari ai educatiei au dreptul sa se transfere de la o clasa la alta, de la o unitate de invatamant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar.

Art.149

Transferul beneficiarilor primari ai educatiei se face cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii noastre de invatamant la care se solicita transferul si cu avizul consultativ al consiliului de administratie al unitatii de invatamant de la care se transfera.

Art. 150

(1) In invatamantul prescolar, primar si gimnazial,  beneficiarii primari ai educatiei se pot transfera de la o grupa /clasa la alta, in aceeasi unitate de invatamant sau de la o unitate de invatamant la alta, in limita efectivelor maxime de prescolari/elevi la grupa /clasa.

(2) In situatii exceptionale, in care transferul nu se poate face in limita efectivelor maxime de prescolari/elevi la grupa /clasa, inspectoratul scolar poate aproba depasirea efectivului maxim, in scopul efectuarii transferului.

Art. 155

(1) Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant se efectueaza, de regula, in perioada intersemestriala sau a vacantei de vara. Prin exceptie, transferurile de la nivelurile anteprescolar si prescolar se pot face oricand in timpul anului scolar, tinand cont de interesul superior al copilului.

(2) Transferul elevilor in timpul semestrelor se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, in urmatoarele situatii:

 1. a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate;
 2. b) in cazul unei recomandari medicale, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sanatate publica;

Art. 156

Gemenii, tripleti etc. se pot transfera in clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, cu aprobarea directorului unitatii de invatamant.

Art. 159

(1) Pentru copiii/tinerii cu cerinte educationale speciale, in functie de evolutia acestora, se pot face propuneri de reorientare dinspre invatamantul special/special integrat spre invatamantul de masa si invers.

(2) Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauza sau de catre parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copilului si de catre consilierul psihopedagog scolar. Decizia de reorientare se ia de catre comisia de expertiza din cadrul Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, cu acordul parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali.

Art. 160

Dupa aprobarea transferului, unitatea de invatamant primitoare este obligata sa solicite situatia scolara a elevului in termen de 5 zile lucratoare. Unitatea de invatamant de la care se transfera elevul este obligata sa trimita la unitatea de invatamant primitoare, situatia scolara a celui transferat, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Pana la primirea situatiei scolare de catre unitatea de invatamant la care s-a transferat, elevul transferat participa la cursuri in calitate de audient.

Titlul VIII. Evaluarea Scolii Gimnaziale Alunu, Valcea

Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 161

Evaluarea institutionala se realizeaza in conformitate cu prevederile legale, in doua forme fundamentale:

 1. a) inspectia de evaluare institutionala a unitatilor de invatamant;
 2. b) evaluarea interna si externa a calitatii educatiei.

Art. 162

(1) Inspectia de evaluare institutionala a scolii reprezinta o activitate de evaluare generala a performantatelor diferitelor categorii de unitati de invatamant, prin raportare explicita la politicile educationale, la scopurile si obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate in functionarea acestora.

(2) Inspectia de evaluare institutionala se realizeaza de catre inspectoratele scolare si Ministerul Educatiei Nationale, prin inspectia scolara generala a unitatii de invatamant, in conformitate cu prevederile Regulamentului de inspectie a unitatilor de invatamant, elaborat de Ministerul Educatiei Nationale.

(3) In indeplinirea atributiilor prevazute de lege, prin inspectia scolara, inspectoratele scolare:

 1. a) indruma, controleaza si monitorizeaza calitatea activitatilor de predare-invatare;
 2. b) controleaza, monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatilor de invatamant.

(4) Conducerea unitatilor de invatamant si personalul didactic nu pot refuza inspectia scolara, cu exceptia situatiilor in care din cauze obiective probate cu acte doveditoare acestia nu-si pot desfasura activitatile profesionale curente.

Capitolul 2. Evaluarea interna a calitatii educatiei

Art. 163

(1) Calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta pentru unitatea noastra de invatamant si este centrata preponderent pe rezultatele procesului invatarii.

(2) Evaluarea interna se realizeaza potrivit legislatiei in domeniul asigurarii calitatii in invatamantul preuniversitar.

Art. 164

(1) In conformitate cu prevederile legale, la nivelul scolii s-a infiintat Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii (CEAC).

(2) Pe baza legislatiei in vigoare, unitatea noastra de invatamant elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii.

(3) Conducerea unitatii noastre de invatamant este direct responsabila de calitatea educatiei furnizate.

Art. 166

(1) Componenta, atributiile si responsabilitatile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii sunt realizate in conformitate cu prevederile legale.

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii poate fi remunerata, cu respectarea legislatiei in vigoare.

(3) Orice control sau evaluare externa a calitatii din partea Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar sau a Ministerului Educatiei Nationale se bazeaza pe analiza raportului de evaluare interna a activitatiii din unitatea scolara.

Capitolul 3. Evaluarea externa a calitatii educatiei

Art. 167

(1) O forma specifica de evaluare institutionala, diferita de inspectia generala a unitatilor scolare, o reprezinta evaluarea institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie, realizata de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar.

(2) Evaluarea externa a calitatii educatiei in unitate noastra de invatamant se realizeaza in conformitate cu prevederile legale, de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar.

(3) Unitatea noastra de invatamant se  supune procesului de evaluare si acreditare, in conditiile legii.

(4) Evaluarea si acreditarea se fac la nivelul structurilor , conform prevederilor legale.

(5) In cazul unitatii noastre de invatamant supuse evaluarii externe realizata de catre Agentia Romana deAsigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, in bugetul scolii va fi asigurata, in mod distinct, din finantarea de baza, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar pentru aceasta activitate.

Titlul IX. Partenerii educationali

 Capitolul 1. Drepturile parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali

Art.168

Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al anteprescolarului/prescolarului/elevului are dreptul sa decida, in limitele legii, cu privire la unitatea de invatamant unde va studia copilul/elevul.

Art. 169

(1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul sa fie informat periodic referitor la situatia scolara si comportamentul propriului copil.

(2) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul sa dobandeasca informatii numai referitor la situatia propriului copil.

Art. 170

(1) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are acces in incinta unitatii noastre de invatamant daca:

 1. a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discutie cu un cadru didactic sau cu directorul unitatii noastre de invatamant;
 2. b) desfasoara activitati in comun cu cadrele didactice;
 3. c) depune o cerere/alt document la secretariatul unitatii noastre de invatamant;
 4. d) participa la intalnirile programate cu educatorul/educatoarea/invatatorul/institutorul/

profesorul pentru invatamant prescolar/primar/profesorul diriginte.

(2) Consiliul de administratie are obligatia stabilirii procedurii de acces al parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali in unitatea noastra de invatamant, pentru alte situatii decat cele prevazute la alin. (1).

Art. 171

(1) Parintii, tutorii sau sustinatori legali au dreptul sa se constituie in asociatii cu personalitate juridica, conform legislatiei in vigoare.

(2) Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza in conformitate cu propriul statut.

Art. 172

(1)Rezolvarea situatilor conflictuale sesizate de parintele/tutorele /sustinatorul legal al elevului,in care este implicat propriul copil,se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de invatamant implicat;

Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul sa solicite rezolvarea unor stari conflictuale in care este implicat propriul copil, prin discutii amiabile, cu salariatul unitatii de invatamant implicat cu educatoarea/ invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul prescolar/primar /profesorul diriginte, cu directorul unitatii de invatamant. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele, tutorele sau sustinatorul legal adreseaza o cerere scrisa conducerii unitatii de invatamant.

Capitolul 2. Indatoririle parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali

Art. 173

(1) Potrivit prevederilor legale parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia de a asigura frecventa scolara a elevului in invatamantul obligatoriu si de a lua masuri pentru scolarizarea elevului, pana la finalizarea studiilor.

(2) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal care nu asigura scolarizarea elevului, pe perioada invatamantului obligatoriu, poate fi sanctionat cu amenda cuprinsa intre 100 lei si 1000 lei ori este obligat sa presteze munca in folosul comunitatii.

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin.(2) se realizeaza de catre persoanele imputernicite de primar in acest scop, la sesizarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant.

(4) Conform legislatiei in vigoare, la inscrierea copilului/elevului in unitatea de invatamant, parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia de a prezenta documentele medicale solicitate, in vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa /clasa / pentru evitarii degradarii starii de sanatate a celorlalti elevi/prescolari din colectivitate/ unitatea de invatamant.

(5) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cu profesorul pentru invatamantul prescolar/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului. Prezenta parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal va fi consemnata in caietul educatoarei/invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamant prescolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, data si semnatura.

(6) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de elev.

(7) Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului din invatamantul primar are obligatia sa-l insoteasca pana la intrarea in unitatea de invatamant, iar la terminarea orelor de curs sa-l preia  de la scoala sau de la statia prevazuta in traseul microbuzului scolar. In cazul in care parintele, tutorele sau sustinatorul legal nu poate sa desfasoare o astfel de activitate, imputerniceste o alta persoana.

(8)Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are obligatia de a trimite elevul la scoala in tinuta decenta aprobata de Consiliul Profesoral, ce consta in camasa, bluza sau tricou alb, pantalon sau fusta neagra sau albastra si insemnul scolii.

Art. 174

Se interzice oricaror persoane agresarea fizica, psihica, verbala etc., a copiilor/elevilor si a personalului unitatii de invatamant.

Art. 175

Respectarea prevederilor prezentului Regulament si a Regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant este obligatorie pentru parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai copiilor/elevilor.

Capitolul 4. Comitetul de parinti

 Art. 178

(1) In unitatile de invatamant, la nivelul fiecarei grupe/clase, se infiinteaza si functioneaza comitetul de parinti.

(2) Comitetul de parinti se alege, prin majoritate simpla a voturilor, in fiecare an, in adunarea generala a parintilor, convocata de educatoare/invatator/institutor/profesorul pentru invatamantul prescolar sau primar/profesorul diriginte care prezideaza sedinta.

(3) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti are loc in primele 30 zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar.

(4) Comitetul de parinti se compune din trei persoane: un presedinte si doi membri; in prima sedinta de dupa alegere membrii comitetului decid responsabilitatile fiecaruia, pe care le comunica profesorului pentru invatamantul prescolar/primar/profesorului diriginte.

(5) Comitetul de parinti reprezinta interesele parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai elevilor clasei  la nivelul scolii, in consiliul reprezentativ al parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, in consiliul profesoral, in consiliul clasei si in relatiile cu echipa manageriala.

Art. 179

Consiliul de conducere al Comitetului de parinti are urmatoarele atributii:

 1. a) pune in practica deciziile luate de catre adunarea generala a parintilor elevilor clasei; deciziile se iau in cadrul adunarii generale a parintilor, cu majoritatea simpla a voturilor parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali prezenti;
 2. b) sprijina educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamant prescolar/primar/ profesorul diriginte in organizarea si desfasurarea de proiecte, programe si activitati educative extrascolare;
 3. c) sprijina educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamant prescolar/primar/

profesorul diriginte in derularea programelor de prevenire si combatere a absenteismului in mediul scolar;

 1. d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a activitatiii educative si a bazei materiale din clasa si din scoala;
 2. e) sprijina conducerea unitatii de invatamant si educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamant prescolar/primar/ profesorul diriginte si se implica activ in intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a grupei/clasei si a unitatii de invatamant;
 3. f) sprijina unitatea de invatamant si educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamant prescolar/primar/ profesorul diriginte in activitatea de consiliere si de orientare socio-profesionala;
 4. g) se implica activ in asigurarea securitatii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum si in cadrul activitatilor educative, extrascolare si extracurriculare;
 5. h) prezinta, semestrial, adunarii generale a parintilor, justificarea utilizarii fondurilor, daca acestea exista.

Art. 180

Presedintele comitetului de parinti reprezinta parintii, tutorii sau sustinatorii legali in relatiile cu conducerea unitatii de invatamant si alte foruri, organisme si organizatii.

Art. 181

(1) Comitetul de parinti poate decide sa sustina, inclusiv financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei. Hotararea comitetului de parinti nu este obligatorie.

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de catre un agent economic/persoane fizice se face cunoscuta comitetului de parinti. Sponsorizarea nu atrage dupa sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/parinti, tutori sau sustinatori legali.

(3) Este interzis implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice in strangerea fondurilor.

Capitolul 5. Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti

Art. 182

(1) La nivelul  unitatii de invatamant functioneaza consiliul reprezentativ al parintilor.

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este compus din presedintii comitetelor de parinti pe clase.

Art. 183

(1) Consiliul reprezentativ al parintilor isi desemneaza presedintele si 2 vicepresedinti ale caror atributii se stabilesc imediat dupa desemnare, de comun acord intre cei 3, si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor se intruneste in sedinte ori de cate ori este necesar. Convocarea sedintelor consiliului reprezentativ al parintilor se face de catre presedintele acestuia sau, dupa caz, de unul dintre vicepresedinti.

(3) Consiliul reprezentativ al parintilor desemneaza reprezentantii parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali in organismele de conducere si comisiile unitatii de invatamant.

(4) Consiliul reprezentativ al parintilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti.

(5) Presedintele reprezinta consiliul reprezentativ al parintilor in relatia cu alte persoane fizice si juridice.

(6) Presedintele prezinta, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al parintilor.

Art. 184

Consiliul reprezentativ al parintilor are urmatoarele atributii:

 1. a) propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii;
 2. b) sprijina parteneriatele educationale intre unitatile de invatamant si institutiile/organizatiile cu rol educativ din comunitatea locala;
 3. c) sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de combatere a absenteismului si a violentei in mediul scolar;
 4. d) promoveaza imaginea unitatii de invatamant in comunitatea locala;
 5. e) se ocupa de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice minoritatilor in plan local, de dezvoltarea multiculturalitatii si a dialogului cultural;
 6. f) sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor;
 7. g) sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si in desfasurarea consultatiilor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, pe teme educationale;
 8. h) colaboreaza cu institutiile publice de asistenta sociala /educationala specializata, directia generala

de asistenta sociala si protectia copilului, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

 1. i) sprijina conducerea unitatii de invatamant in intretinerea si modernizarea bazei materiale;
 2. j) sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socio-profesional sau de integrare sociala a absolventilor;
 3. k) se implica direct in derularea activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea de invatamant, la solicitarea cadrelor didactice;
 4. l) sprijina conducerea unitatii de invatamant in asigurarea sanatatii si securitatii elevilor;
 5. m) are initiativae si se implica in imbunatatirea calitatii vietii, in buna desfasurarea a activitatii in internate si in cantine;

Art. 185

(1) Consiliul reprezentativ al parintilor unitatii de invatamant poate atrage resurse financiare extrabugetare, constand in contributii, donatii, sponsorizari etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, care vor fi utilizate pentru:

 1. a) modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant, a bazei materiale si sportive;
 2. b) acordarea de premii si de burse elevilor;
 3. c) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare;
 4. d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara;
 5. e) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor pe care ii reprezinta.

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor colaboreaza cu structurile asociative ale parintilor la nivel local, judetean, regional si national.

Capitolul 6. Contractul educational

Art. 186

(1) Unitatile de invatamant incheie cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in momentul inscrierii anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor, in registrul unic matricol, un contract educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale partilor.

(2) Modelul contractului educational este prezentat in Anexa nr. 3, parte integranta a prezentului Regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecarei unitati de invatamant prin decizia consiliului de administratie, dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor.

Art. 187

(1) Contractul educational este valabil pe toata perioada de scolarizare in cadrul unitatii de invatamant.

(2) Eventualele modificari se pot realiza printr-un act aditional acceptat de ambele parti si care se ataseaza contractului educational.

Art. 188

(1) Contractul educational va cuprinde in mod obligatoriu: datele de identificare a partilor semnatare – respectiv unitatea de invatamant, beneficiarul primar al educatiei, parintele, tutorele sau sustinatorul legal, scopul pentru care se incheie contractul educational, drepturile partilor, obligatiile partilor, durata valabilitatii contractului, alte clauze.

(2) Contractul educational se incheie in doua exemplare originale, unul pentru parinte, tutore sau sustinatorul legal, altul pentru unitatea de invatamant si isi produce efectele de la data semnarii.

(3) Consiliul de administratie monitorizeaza modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul educational.

(4) Comitetul de parinti al clasei urmareste modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in contractul educational de catre fiecare parinte, tutore sau sustinator legal si adopta masurile care se impun in cazul incalcarii prevederilor cuprinse in acest document.

(5) Candidatii admisi in unitatile de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala incheie cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei si alte institutii cu atributii in domeniile apararii, informatiilor, ordinii publice si securitatii contracte educationale prin care sunt stabilite obligatiile partilor contractante, conform instructiunilor specifice.

Capitolul 7. Scoala si comunitatea. Parteneriate/protocoale intre unitatile de invatamant si alti parteneri educationali

Art. 189

Autoritatile administratiei publice locale, precum si reprezentanti ai comunitatii locale colaboreaza cu consiliul de administratie si cu directorul, in vederea atingerii obiectivelor unitatii de invatamant.

Art. 190

Unitatea de invatamant pot realiza parteneriate cu asociatii, fundatii, institutii de educatie si cultura, organisme economice si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale sau alte tipuri de organizatii, in interesul beneficiarilor directi ai educatiei.

Art. 191

Unitatea de invatamant, de sine statator sau in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte institutii si organisme publice si private: case de cultura, furnizori de formare continua, parteneri sociali, organizatii nonguvernamentale si altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de invatare permanenta, pe baza unor oferte de servicii educationale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-tinta interesate.

Art. 192

Unitatea de invatamant, in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile prezentului regulament, pot initia, in parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale si cu asociatiile de parinti, in baza hotararii consiliului de administratie, activitati educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competentlor dobandite sau de accelerare a invatarii, precum si activitati de invatare remediala cu elevii, prin programul “Scoala dupa scoala”.

Art. 193

(1) Parteneriatul cu autoritatile administratiei publice locale are ca scop derularea unor activitati/programe educationale in vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite de unitatea de invatamant.

(2) Activitatile derulate in parteneriat nu pot avea conotatii politice, de propaganda electorala, de prozelitism religios si nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

(3) Autoritatile administratiei publice locale asigura conditiile si fondurile necesare pentru implementarea si respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si pentru asigurarea securitatii copiilor/elevilor si a personalului in perimetrul unitatii.

Art. 194-195

(1) Unitatea de invatamant incheie protocoale de parteneriat cu organizatii nonguvernamentale, unitati medicale, politie, jandarmerie, institutii de cultura, asociatii confesionale, alte organisme, in vederea atingerii obiectivelor educationale stabilite prin proiectul de dezvoltare institutional /planul de actiune al unitatii de invatamant.

(2) Protocolul contine prevederi cu privire la responsabilitatile partilor implicate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(3) In cazul derularii unor activitati in afara perimetrului unitatii de invatamant, in protocol se va specifica concret carei parti ii revine responsabilitatea asigurarii securitatii copiilor/elevilor.

(4) Bilantul activitatilor realizate va fi facut public, prin afisare la sediul unitatii, pe site-ul scolii, prin comunicate de presa si prin alte mijloace de informare.

(5) Unitatea de invatamant poate incheia protocoale de parteneriat si poate derula activitati comune cu unitati de invatamant din strainatate, avand ca obiectiv principal dezvoltarea personalitatii copiilor si a tinerilor, respectandu-se legislatia in vigoare din statele din care provin institutiile respective.

(6) Reprezentantii parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali se vor implica direct in buna derulare a activitatilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea de invatamant.

Titlul X. Dispozitii finale si tranzitorii

 Art. 196

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii examenelor/evaluarilor nationale.

Art. 197

In unitatile de invatamant, fumatul este interzis, conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Art. 198

In unitatea de invatamant se asigura dreptul fundamental la invatatura si este interzisa orice forma de discriminare a anteprescolarilor/prescolarilor/copiilor/elevilor si a personalului din unitate.

Art. 200

La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Comisia

Director, Boeangiu Cecilia

Prof. Teodorescu Felicia

Prof. Ardeoaica Mihaela

Prof. Popescu Mihaela